EGZAMIN WSTĘPNY na aplikację radcowską 2024 - KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Zamknij

Ubezpieczenie

Komunikat z dnia 21 marca 2024 r.

 

W związku ze zmianą domeny WTW nastąpiła również zmiana  adresów mailowych.

– w sprawach związanych z obsługą ubezpieczeń prosimy o kontakt na adres: radcaprawny@wtwco.com

– szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp.pl lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@wtwco.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Zwracamy również uwagę, że Poszkodowani występujący z roszczeniami wobec radcy prawnego winni zgłaszać szkody bezpośrednio do Ubezpieczycieli.

 1. W sytuacji, jeśli błąd radcy prawnego skutkujący szkodą miał miejsce przed 2020 r., szkodę należy zgłosić do PZU na adres e-mail: kontakt@pzu.pl.
 2. Jeśli błąd r.pr. skutkujący szkodą miał miejsce po 01.01.2020 r., szkodę należy zgłosić do UNIQA na dres e-mail: Szkody.Korporacyjne@uniqa.pl

Przypominamy również o dedykowanej osobie do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniami radców prawnych: Dominika Grochowska, Tel. +48 722 201 223, e-mail: dominika.grochowska@wtwco.com

———————————————————————————————————————————-

 

Obsługa Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA- 2024r.

( komunikat z dnia 09.01.2024 r.)

Informujemy, że do Działu Grup Zawodowych WTW dołączyła Dominika Grochowska– broker ubezpieczeniowy z 15 letnim doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniami radców prawnych.

Dane kontaktowe:

Dominika Grochowska
T +48 722 201 223
M dominika.grochowska@wtwco.com

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że każdy radca prawny ma możliwość samodzielnego pobrania certyfikatu na rok 2024 (a także za lata wcześniejsze) oraz zapoznania się z dostępną  ofertą ubezpieczeń dobrowolnych za pośrednictwem platformy e-kirp :  https://e-kirp.pl/zaloguj-sie/ 

Jednocześnie w przypadku jakichkolwiek problemów, czy też pytań w sprawach ubezpieczeń w dalszym ciągu aktualny jest dedykowany kontakt dla radców prawnych e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz kontakt pod numerem telefonu 601 319 614. Obsługę infolinii dla radców prawnych pełni Patrycja Piskowska- młodszy broker ubezpieczeniowy.

 

=====================================================================

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA NA  LATA 2023-2026 ( z dnia 29.12.2022 r.)

W dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

Pełna treść Umowy Generalnej dostępna jest  dla każdego radcy prawnego na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące wynegocjowanego programu ubezpieczeniowego, możliwości pobierania certyfikatów, zgłaszania i likwidacji szkód w zakresie nowego, obowiązującego, a także wcześniejszych programów ubezpieczeniowych oraz informacje dotyczące nowych funkcjonalności platformy e-kirp w zakresie obszaru ubezpieczenia radcy prawnego.

Zgodnie z Umową Generalną na lata 2023 – 2026 każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie).

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg. kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania certyfikatów na 2023 rok, warunków aktualnej Umowy Generalnej oraz oferty ubezpieczeń dobrowolnych, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych można zgłaszać się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.: e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numer telefonu 509 699 564.

Możliwość samodzielnego pobrania certyfikatów na 2023 rok oraz skorzystania z oferty ubezpieczeń dobrowolnych będą także dostępne dla każdego radcy prawnego na platformie e-KIRP od dnia 9.01.2023 roku.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp  lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. z dnia 11.12.2019 roku, dotyczącej okresu 2019 – 2022, w tym dotyczące obsługi szkód, można pozyskać także przy pomocy wskazanego Brokera. Pełna treść Umowy Generalnej na lata 2019 – 2022 dostępna jest na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Nadto informujemy, iż zakres współpracy z Brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31.12.2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Informujemy także o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

 1. ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,
 2. nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,
 3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,
 4. nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,
 5. nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biurai posiadaniem mienia
 6. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,
 7. ubezpieczenie mienia kancelarii.
 8. ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do kontaktu z Brokerem Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. lub Krajową Izbą Radców Prawnych.

============================================================================

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA NA  2022 ROK ( z dnia 16.02.2022 r.)

==================================================================

UNIQUA – DODATKOWA ZNIŻKA DLA RADCÓW PRAWNYCH DLA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ KOMUNIKACYJNYCH ( z dnia 10.08.2021 r.)

Informujemy, że ubezpieczyciel UNIQA przyznał radcom prawnym 20% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne (MOTOR) oraz mienia (HOME).

Zniżka wyliczana jest od składki taryfowej. Zniżka nie łączy się z innymi dostępnymi zniżkami (jak np. z 15%. zniżką internetową).  Skorzystać ze zniżki można tylko i wyłącznie poprzez zawarcie ubezpieczenia dostępnego za pośrednictwem strony internetowej UNIQA  https://www.uniqa.pl/.

To jedyna możliwość otrzymania zniżki przy zakupie ubezpieczenia.

Uzyskanie jej poprzez call center czy inny kanał sprzedaży nie jest możliwe.

Przekazujemy Państwu następujące kody zniżkowe :  RPCAR20 – dla ubezpieczeń komunikacyjnych i RPHOME20 – dla ubezpieczenia mienia.

Aby zniżka została naliczona kody należy wpisać na stronie internetowej UNIQA przy zawieraniu ubezpieczenia.

 

==================================================================

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA NA  2021 ROK ( z dnia 08.02.2021 r.)

 

==================================================================

UMOWA GENERALNA POMIĘDZY KRAJOWĄ IZBĄ RADCÓW PRAWNYCH A TOWARZYSTWEM UBEZPIECZENIOWYM AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A.

Sza­now­ni Pań­stwo,

Ma­my przy­jem­ność po­in­for­mo­wać, że 11 grud­nia 2019 ro­ku zo­sta­ła za­war­ta, za po­śred­nic­twem bro­ke­ra Wil­lis To­wers Wat­son Pol­ska Sp. z o.o., no­wa Umo­wa Ge­ne­ral­na po­mię­dzy Kra­jo­wą Izbą Rad­ców Praw­nych a To­wa­rzy­stwem Ubez­pie­cze­nio­wym AXA Ubez­pie­cze­nia TUiR S.A. nadal obowiązuje na niezmienionych zasadach.

W ra­mach umo­wy, ubez­pie­cze­niem obo­wiąz­ko­wym od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej ob­ję­ty jest każ­dy rad­ca praw­ny wy­ko­nu­ją­cy za­wód oraz zgło­szo­ny do ubez­pie­cze­nia przez Okrę­go­wą Izbę Rad­ców Praw­nych. Skład­ka ubez­pie­cze­nio­wa za ochro­nę po­zo­sta­je na nie­zmie­nio­nym po­zio­mie w wy­so­ko­ści 228 zł (19 zł mie­sięcz­nie), przy jed­no­cze­snym wzro­ście mi­ni­mal­nej su­my gwa­ran­cyj­nej ze 100 000 EUR do 110 000 EUR na zda­rze­nie. W pa­kie­cie ubez­pie­czeń za­gwa­ran­to­wa­nych w ra­mach skład­ki człon­kow­skiej mie­ści się nie tyl­ko obo­wiąz­ko­we ubez­pie­cze­nie OC wy­ma­ga­ne Roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­stra Fi­nan­sów, ale wie­le wię­cej pro­duk­tów oraz li­mi­tów (wzrost uzu­peł­nia­ją­cej su­my gwa­ran­cyj­nej do 300 000 EUR).

Umo­wa Ge­ne­ral­na umoż­li­wia rów­nież sko­rzy­sta­nie rad­com praw­nym oraz kan­ce­la­riom praw­nym z pa­le­ty do­dat­ko­wych do­bro­wol­nych ubez­pie­czeń od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej oraz in­nych ubez­pie­czeń ma­jąt­ko­wych.

Ubez­pie­cze­nia do­bro­wol­ne do­stęp­ne w pro­gra­mie to:

 1. Ubez­pie­cze­nie nadwyż­ko­we od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej rad­cy praw­ne­go,
 2. Ubez­pie­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej rad­ców praw­nych w związ­ku z peł­nie­niem funk­cji zle­co­nych,
 3. Ubez­pie­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej kan­ce­la­rii praw­nych,
 4. Ubez­pie­cze­nie ochro­ny praw­nej i od­po­wie­dzial­no­ści kar­no­-skar­bo­wej, wraz z klau­zu­lą MDR ,
 5. Ubez­pie­cze­nie OC od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej zwią­za­nej z pro­wa­dze­niem biu­ra i po­sia­da­niem mie­nia na wyż­sze su­my gwa­ran­cyj­ne niż do­stęp­na w ra­mach Umo­wy Ge­ne­ral­nej,
 6. Ubez­pie­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej apli­kan­tów rad­cow­skich,
 7. Ubez­pie­cze­nie mie­nia kan­ce­la­rii.

No­wy pro­gram ubez­pie­cze­nio­wy obowiązuje od 1 stycz­nia 2020 ro­ku. 

In­for­mu­je­my tak­że, że w związ­ku z ko­niecz­no­ścią jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji rad­ców praw­nych, ja­ko osób ob­ję­tych ubez­pie­cze­niem, za po­śred­nic­twem okrę­go­wych izb rad­ców praw­nych ubez­pie­czy­cie­lo­wi oraz bro­ke­ro­wi udo­stęp­nio­ne bę­dą da­ne oso­bo­we rad­ców praw­nych w za­kre­sie imie­nia, na­zwi­ska, nu­me­ru wpi­su, nu­me­ru PESEL oraz ad­re­su ko­re­spon­den­cyj­ne­go (w tym e-ma­il). Da­ne te zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne przez ubez­pie­czy­cie­la wy­łącz­nie w ce­lach zwią­za­nych z za­war­tym ubez­pie­cze­niem zaś przez bro­ke­ra w ce­lu wy­sta­wia­nia cer­ty­fi­ka­tów i ob­słu­gi umo­wy.

Cer­ty­fi­kat na rok 2021 po­twier­dza­ją­cy ubez­pie­cze­nie oraz wa­run­ki ak­tu­al­nej Umo­wy Ge­ne­ral­nej, w tym ofer­tę ubez­pie­czeń do­bro­wol­nych, otrzy­ma­ją Pań­stwo zgła­sza­jąc się do bro­ke­ra Wil­lis To­wers Wat­son Pol­ska Sp. z o.o. :
e-ma­il: rad­ca­praw­ny­@wil­li­sto­wer­swat­son.com, tel.: 22 318 85 38

W ramach Umowy Generalnej, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych za którego została odprowadzona składka. Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł rocznie (19 zł miesięcznie).

 

W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą , którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

 

Ewen­tu­al­ne szko­dy, któ­re bę­dą li­kwi­do­wa­ne w ra­mach za­war­tej Umo­wy Ge­ne­ral­nej, po­win­ny być zgła­sza­ne za po­śred­nic­twem bro­ke­ra Wil­lis To­wers Wat­son Pol­ska Sp. z o.o. do pana Tomasza Mianowskiego na e-ma­il: szko­dy.rad­ca­praw­ny­@wil­li­sto­wer­swat­son.com oraz pod te­le­fo­nem 723 330 343. Sz­ko­dy z po­przed­niej Umo­wy Ge­ne­ral­nej po­win­ny być na­dal zgła­sza­ne do Cen­trum Li­kwi­da­cji Sz­kód i Świad­czeń PZU SA ul. Po­stę­pu 18A, 02-676 War­sza­wa – Ze­spół Li­kwi­da­cji Sz­kód z Ubez­pie­czeń OC Za­wo­do­wych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-ma­il: ocpro­f@p­zu.pl

 

Załączniki

Wielkość czcionki
Kontrast