NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

Ubezpieczenie

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA NA  2022 ROK ( z dnia 16.02.2022 r.)

==================================================================

UNIQUA – DODATKOWA ZNIŻKA DLA RADCÓW PRAWNYCH DLA UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH ORAZ KOMUNIKACYJNYCH ( z dnia 10.08.2021 r.)

Informujemy, że ubezpieczyciel UNIQA przyznał radcom prawnym 20% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne (MOTOR) oraz mienia (HOME).

Zniżka wyliczana jest od składki taryfowej. Zniżka nie łączy się z innymi dostępnymi zniżkami (jak np. z 15%. zniżką internetową).  Skorzystać ze zniżki można tylko i wyłącznie poprzez zawarcie ubezpieczenia dostępnego za pośrednictwem strony internetowej UNIQA  https://www.uniqa.pl/.

To jedyna możliwość otrzymania zniżki przy zakupie ubezpieczenia.

Uzyskanie jej poprzez call center czy inny kanał sprzedaży nie jest możliwe.

Przekazujemy Państwu następujące kody zniżkowe :  RPCAR20 – dla ubezpieczeń komunikacyjnych i RPHOME20 – dla ubezpieczenia mienia.

Aby zniżka została naliczona kody należy wpisać na stronie internetowej UNIQA przy zawieraniu ubezpieczenia.

 

==================================================================

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA NA  2021 ROK ( z dnia 08.02.2021 r.)

 

==================================================================

UMOWA GENERALNA POMIĘDZY KRAJOWĄ IZBĄ RADCÓW PRAWNYCH A TOWARZYSTWEM UBEZPIECZENIOWYM AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A.

Sza­now­ni Pań­stwo,

Ma­my przy­jem­ność po­in­for­mo­wać, że 11 grud­nia 2019 ro­ku zo­sta­ła za­war­ta, za po­śred­nic­twem bro­ke­ra Wil­lis To­wers Wat­son Pol­ska Sp. z o.o., no­wa Umo­wa Ge­ne­ral­na po­mię­dzy Kra­jo­wą Izbą Rad­ców Praw­nych a To­wa­rzy­stwem Ubez­pie­cze­nio­wym AXA Ubez­pie­cze­nia TUiR S.A. nadal obowiązuje na niezmienionych zasadach.

W ra­mach umo­wy, ubez­pie­cze­niem obo­wiąz­ko­wym od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej ob­ję­ty jest każ­dy rad­ca praw­ny wy­ko­nu­ją­cy za­wód oraz zgło­szo­ny do ubez­pie­cze­nia przez Okrę­go­wą Izbę Rad­ców Praw­nych. Skład­ka ubez­pie­cze­nio­wa za ochro­nę po­zo­sta­je na nie­zmie­nio­nym po­zio­mie w wy­so­ko­ści 228 zł (19 zł mie­sięcz­nie), przy jed­no­cze­snym wzro­ście mi­ni­mal­nej su­my gwa­ran­cyj­nej ze 100 000 EUR do 110 000 EUR na zda­rze­nie. W pa­kie­cie ubez­pie­czeń za­gwa­ran­to­wa­nych w ra­mach skład­ki człon­kow­skiej mie­ści się nie tyl­ko obo­wiąz­ko­we ubez­pie­cze­nie OC wy­ma­ga­ne Roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­stra Fi­nan­sów, ale wie­le wię­cej pro­duk­tów oraz li­mi­tów (wzrost uzu­peł­nia­ją­cej su­my gwa­ran­cyj­nej do 300 000 EUR).

Umo­wa Ge­ne­ral­na umoż­li­wia rów­nież sko­rzy­sta­nie rad­com praw­nym oraz kan­ce­la­riom praw­nym z pa­le­ty do­dat­ko­wych do­bro­wol­nych ubez­pie­czeń od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej oraz in­nych ubez­pie­czeń ma­jąt­ko­wych.

Ubez­pie­cze­nia do­bro­wol­ne do­stęp­ne w pro­gra­mie to:

  1. Ubez­pie­cze­nie nadwyż­ko­we od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej rad­cy praw­ne­go,
  2. Ubez­pie­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej rad­ców praw­nych w związ­ku z peł­nie­niem funk­cji zle­co­nych,
  3. Ubez­pie­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej kan­ce­la­rii praw­nych,
  4. Ubez­pie­cze­nie ochro­ny praw­nej i od­po­wie­dzial­no­ści kar­no­-skar­bo­wej, wraz z klau­zu­lą MDR ,
  5. Ubez­pie­cze­nie OC od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej zwią­za­nej z pro­wa­dze­niem biu­ra i po­sia­da­niem mie­nia na wyż­sze su­my gwa­ran­cyj­ne niż do­stęp­na w ra­mach Umo­wy Ge­ne­ral­nej,
  6. Ubez­pie­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej apli­kan­tów rad­cow­skich,
  7. Ubez­pie­cze­nie mie­nia kan­ce­la­rii.

No­wy pro­gram ubez­pie­cze­nio­wy obowiązuje od 1 stycz­nia 2020 ro­ku. 

In­for­mu­je­my tak­że, że w związ­ku z ko­niecz­no­ścią jed­no­znacz­nej iden­ty­fi­ka­cji rad­ców praw­nych, ja­ko osób ob­ję­tych ubez­pie­cze­niem, za po­śred­nic­twem okrę­go­wych izb rad­ców praw­nych ubez­pie­czy­cie­lo­wi oraz bro­ke­ro­wi udo­stęp­nio­ne bę­dą da­ne oso­bo­we rad­ców praw­nych w za­kre­sie imie­nia, na­zwi­ska, nu­me­ru wpi­su, nu­me­ru PESEL oraz ad­re­su ko­re­spon­den­cyj­ne­go (w tym e-ma­il). Da­ne te zo­sta­ną wy­ko­rzy­sta­ne przez ubez­pie­czy­cie­la wy­łącz­nie w ce­lach zwią­za­nych z za­war­tym ubez­pie­cze­niem zaś przez bro­ke­ra w ce­lu wy­sta­wia­nia cer­ty­fi­ka­tów i ob­słu­gi umo­wy.

Cer­ty­fi­kat na rok 2021 po­twier­dza­ją­cy ubez­pie­cze­nie oraz wa­run­ki ak­tu­al­nej Umo­wy Ge­ne­ral­nej, w tym ofer­tę ubez­pie­czeń do­bro­wol­nych, otrzy­ma­ją Pań­stwo zgła­sza­jąc się do bro­ke­ra Wil­lis To­wers Wat­son Pol­ska Sp. z o.o. :
e-ma­il: rad­ca­praw­ny­@wil­li­sto­wer­swat­son.com, tel.: 22 318 85 38

W ramach Umowy Generalnej, obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej objęty jest każdy radca prawny wykonujący zawód oraz zgłoszony do ubezpieczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych za którego została odprowadzona składka. Składka ubezpieczeniowa pozostaje na niezmienionym poziomie w wysokości 228 zł rocznie (19 zł miesięcznie).

 

W pakiecie ubezpieczeń zagwarantowanych w ramach składki członkowskiej mieści się nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów, ale wiele więcej produktów oraz limitów. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą , którą uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 318 85 38 bądź pod adresem e-mail: radcaprawny@willistowerswatson.com

 

Ewen­tu­al­ne szko­dy, któ­re bę­dą li­kwi­do­wa­ne w ra­mach za­war­tej Umo­wy Ge­ne­ral­nej, po­win­ny być zgła­sza­ne za po­śred­nic­twem bro­ke­ra Wil­lis To­wers Wat­son Pol­ska Sp. z o.o. do pana Tomasza Mianowskiego na e-ma­il: szko­dy.rad­ca­praw­ny­@wil­li­sto­wer­swat­son.com oraz pod te­le­fo­nem 723 330 343. Sz­ko­dy z po­przed­niej Umo­wy Ge­ne­ral­nej po­win­ny być na­dal zgła­sza­ne do Cen­trum Li­kwi­da­cji Sz­kód i Świad­czeń PZU SA ul. Po­stę­pu 18A, 02-676 War­sza­wa – Ze­spół Li­kwi­da­cji Sz­kód z Ubez­pie­czeń OC Za­wo­do­wych, tel. 801 102 102 lub (22) 566 55 55, e-ma­il: ocpro­f@p­zu.pl

 

Załączniki

Wielkość czcionki
Kontrast