EGZAMIN WSTĘPNY na aplikację radcowską 2024 - KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Zamknij

Polityka prywatności

Niniejsza strona została Państwu udostępniona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu  z siedzibą przy ul. Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań („Strona internetowa”). Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych i stanowi ona część warunków korzystania ze strony internetowej.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Poznaniu  z siedzibą przy ul. Chwaliszewo 69, 61-105 Poznań (dalej: „my” lub „OIRP”). Jako administrator, dbamy o to by przekazywane nam dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem.

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować: listownie na nasz adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” a także za pośrednictwem e-mail: iod@poznan.oirp.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełniania przez OIRP obowiązków
i  zadań wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (zwanej dalej: „Ustawą”) a także uchwał organów samorządu radców prawnych podejmowanych na podstawie Ustawy, jak również w celu korzystania ze strony internetowej, zapewniając:

– umożliwienie Państwu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej;

– umożliwienie Państwu rejestracji jako użytkownik w naszych serwisach oraz na organizowane lub współorganizowane przez nas wydarzenia;

– przetwarzanie Państwa transakcji lub subskrypcji oraz prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem;

– dostarczenie Państwu informacji o wydarzeniach, najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować;

– śledzenie aktywności na naszych stronach internetowych do celów badań statystycznych po to, abyśmy mogli poprawiać przydatność i treść strony internetowej; aczkolwiek, wykonując takie działania, posługujemy się danymi osobowymi w postaci zagregowanej i w sposób anonimowy;

– zapobieganie oraz przeciwdziałanie zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym – na naszych stronach internetowych i serwisach;

– administrowanie stronami internetowymi oraz naszymi serwisami.

Podstawą przetwarzania są przepisy Ustawy, a także wykonywanie zadań realizowanych
w interesie publicznym.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe:

  1. podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu uczestniczącym
    w wykonywaniu przez nas czynności tj. świadczącym usługi w zakresie dostarczania
    i utrzymania systemów oraz urządzeń informatycznych (IT), na których pracujemy, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, kurierom. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, przy czym zakres danych do których mają dostęp jest ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do wykonania czynności na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą wykorzystywać przekazanych im danych osobowych do innych celów niż zostały im przez nas wskazane.
  2. innym podmiotom, jeżeli obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców). Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe w ramach reagowania na incydenty związane z funkcjonowaniem naszych serwisów
  3. podmiotom zewnętrznym dla ich uzasadnionych celów związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Państwa danych osobowych.

Czy będziemy przekazywać Państwa dane za granicę ?

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się z przekazywaniem danych przez granice państw. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe ?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej) a także tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać stronę internetową oraz w uzasadnionych i koniecznych celach statutowych oraz biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności strony internetowej, podejmowania decyzji dotyczących nowych funkcji w oparciu o dane, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych wynikających z aktów wewnętrznych samorządu zawodowego radców prawnych. Nadto, aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Czy Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ?

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

Czy zbieramy automatycznie pewne informacje jako tzw. ciasteczka (cookies) ?

Podczas przeglądania naszej strony internetowej może zachodzić konieczność przechowywania na dysku twardym Państwa komputera lub na Państwa urządzeniu przenośnym, informacji w postaci tzw. „ciasteczek” (w zasadzie jest to niewielki plik tekstowy). „Ciasteczka” są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych dla umożliwienia lub usprawnienia działania tych stron, a także w celu uzyskania raportów.

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są po prostu małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

„Ciasteczka” ustawione przez właściciela strony internetowej nazywane są „ciasteczkami własnymi właściciela”. „Ciasteczka” utworzone przez osoby inne niż właściciel strony, nazywane są „ciasteczkami obcymi (stron trzecich)”. „Ciasteczka obce” umożliwiają zapewnianie na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty ustawiające „ciasteczka obce” mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzają Państwo daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu tego komputera odwiedzają Państwo niektóre inne strony internetowe.

„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter „ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

„Ciasteczkami” posługujemy się z kilku powodów. Na przykład, pozwalają nam one śledzić zainteresowania naszych użytkowników, co pozwala nam zwiększyć atrakcyjność naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na naszej stronie internetowej między innymi do celów analitycznych. Rodzaje plików „ciasteczek” używanych na niniejszej stronie internetowej i cele, jakim służą, opisano w poniższej tabeli:

Jakie są rodzaje plików „ciasteczek” i do czego służą?

„Ciasteczka” związane z wydajnością i funkcjonalnością

Ten rodzaj „ciasteczek” bywa stosowany dla zwiększenia wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej nie będąc istotnym z punktu widzenia jej zastosowania. Jednakże bez tych plików „ciasteczek”, mogą stać się niedostępne niektóre funkcje (takie jak filmy).

„Ciasteczka obce”

__cfduid (wygasa po 6 latach)

W celu ochrony naszej strony internetowej przed zagrożeniami takimi jak działania hakerów oraz w celu zwiększenia wydajności strony, obsługujemy nasz DNS przez CloudFlare. CloudFlare ustawia „ciasteczko” pod nazwą „__cfduid”.

„Ciasteczka” związane z analityką i dostosowywaniem

Ten rodzaj „ciasteczek” zbiera informacje, które są wykorzystywane albo w formie zagregowanej, abyśmy mogli lepiej określić sposób, w jaki strona jest wykorzystywana oraz jak skuteczne są kampanie marketingowe, albo aby lepiej dostosować naszą stronę do Państwa potrzeb.

„Ciasteczka obce”

Google Analytics:

__utma (wygasa po 2 latach)

Plik ten śledzi, ile razy użytkownik przebywał na stronie, kiedy miała miejsce jego pierwsza wizyta na stronie, oraz kiedy odwiedził stronę ostatni raz.

__utmb (wygasa po 30 minutach)

Ten plik „ciasteczka” pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie poprzez pobranie znacznika czasu momentu wejścia osoby odwiedzającej na stronę internetową.

__utmc (wygasa na koniec każdej sesji)

Ten plik „ciasteczka” pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie internetowej poprzez pobranie znacznika czasu momentu opuszczenia strony przez osobę odwiedzającą. Ciasteczko pozostaje aktywne przez 30 minut w celu obsługi ewentualnego kolejnego wejścia na stronę i wygasa w przypadku jego braku.

__utmz (wygasa na koniec każdej sesji)

Plik ten zapamiętuje miejsce, skąd przybyła osoba odwiedzająca stronę, pozwala określić, jaka wyszukiwarka była używana, jaki link został kliknięty, jakie słowa kluczowe zastosowano, i z którego miejsca na świecie uzyskano dostęp do strony internetowej.

__ga (wygasa po 2 latach)

Ten plik „ciasteczka” jest stosowany do rozróżniania użytkowników.

„Ciasteczka” sieci społecznościowych

Ten rodzaj „ciasteczek” pozwala Państwu udostępniać strony i treści z naszej witryny, które uznali Państwo za interesujące, za pomocą stron internetowych sieci społecznościowych

 „Ciasteczka” techniczne obsługujące wygasanie innych plików „ciasteczek”.

_uvc (wygasa po 2 latach)

Mierzy, jak często widzimy użytkownika AddThis (Dodaj to).

_psc (wygasa po 90 dniach)

Ten rodzaj „ciasteczek” jest stosowany do rejestrowania udostępnień i działalności społecznościowej użytkownika.

_loc (wygasa po 90 dniach)

Geolokalizacja, stosowana w celu umożliwienia publikującym treści uzyskania informacji o tym, gdzie – w przybliżeniu – zlokalizowane są osoby udostępniające informacje (na poziomie kraju).

Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Chociaż Krajowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie wykorzystuje „ciasteczka” do gromadzenia zaszyfrowanych informacji w celu poprawy Państwa komfortu użytkowania naszej strony, to informacje te nigdy stanowią danych pozwalających na identyfikację osób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe.

Mimo to, jeśli życzą sobie Państwo wyłączenia lub usunięcia „ciasteczek”, prosimy skorzystać z sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Każda przeglądarka lub urządzenie obsługuje „ciasteczka” w odmienny sposób, zatem muszą Państwo zajrzeć do odpowiedniej dokumentacji „Pomocy”.

Mają Państwo prawo zdecydować, czy akceptują czy też odrzucają Państwo pliki „ciasteczek”. Mogą Państwo także ustawiać lub zmieniać ustawienia Państwa przeglądarki internetowej tak, aby akceptować lub odrzucać pliki „ciasteczek”. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików „ciasteczek”, wówczas będą Państwo mogli nadal korzystać z naszej strony internetowej, jednakże Państwa dostęp do niektórych funkcji i obszarów tejże strony może być ograniczony.

 Adresy IP

Adres IP to numer przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia dostępu do Internetu. Możemy posłużyć się Państwa adresem IP, aby zebrać zagregowane informacje użytkowe, natomiast nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa indywidualnie nie dysponując możliwością przypisania adresu IP do Państwa jako konkretnego użytkownika. Wymaga to zwykle dostępu do dodatkowych informacji, o które nie zabiegamy.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili. Ponadto, mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych a także ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kiedy mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych?

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Czy Państwa dane są bezpieczne ?

Naszym celem jest ochrona danych osobowych Państwa jako użytkowników strony internetowej. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, wdrożyliśmy różne zasady, takie jak szyfrowanie, polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych w naszych systemach informatycznych, takich jak m.in. strona internetowa.

Wielkość czcionki
Kontrast