EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Komunikat dotyczący końca cyklu doskonalenia zawodowego (2021-2023)

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 31 grudnia 2023 r. kończy się Cykl Szkoleniowy (2021-2023), w którym radca prawny wykonujący zawód, zgodnie z § 5 ust. 3  Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 301/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 września 2021r., zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę punktów proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu w  ciągu tego cyklu.

Radca prawny jest obowiązany do przedłożenia właściwej okręgowej izbie radców prawnych wymaganych Regulaminem zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających doskonalenie zawodowe w określonej Regulaminem formie, niezwłocznie po jego odbyciu a za ostatni rok cyklu szkoleniowego do 31 stycznia roku następującego po zakończeniu danego cyklu szkoleniowego. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Nieudokumentowanie wykonywania obowiązku doskonalenia zawodowego po zakończeniu cyklu szkoleniowego spowoduje skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w przedmiocie ewentualnego popełnienia deliktu dyscyplinarnego z art. 14 Kodeksu etyki radcy prawnego.

Wniosek w sprawie zwolnienia z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego powinien zostać złożony przed końcem cyklu szkoleniowego (do 31 grudnia 2023 r.), którego dotyczy. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Aby speł­nić wy­mo­gi do­sko­na­le­nia za­wo­do­we­go i zdo­być bra­ku­ją­ce punk­ty, za­chę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z do­stęp­nych za­so­bów edu­ka­cyj­nych:

Informację o punktach szkoleniowych uzyskają Państwo w Okręgowych Izbach.

Wielkość czcionki
Kontrast