NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

Legitymacje

 

Wy­ma­ga­ne da­ne oraz sposób złożenia wniosku o wydanie le­gi­ty­ma­cji rad­cy praw­ne­go, praw­ni­ka za­gra­nicz­ne­go i apli­kan­ta rad­cow­skie­go.

Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że od 1 lip­ca 2018 ro­ku in­sta­lo­wa­nie cer­ty­fi­ka­tów pod­pi­su kwa­li­fi­ko­wa­ne­go i cer­ty­fi­ka­tu niekwa­li­fi­ko­wa­ne­go na mi­kro­pro­ce­so­rze sty­ko­wym le­gi­ty­ma­cji nie bę­dzie moż­li­we. Jest to zwią­za­ne z wej­ściem w ży­cie no­wych prze­pi­sów do­ty­czą­cych no­ty­fi­ka­cji eID wpro­wa­dzo­nych Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy w spra­wie iden­ty­fi­ka­cji elek­tro­nicz­nej i usług za­ufa­nia w od­nie­sie­niu do e-tran­sak­cji na ryn­ku we­wnętrz­nym.

Mi­kro­pro­ce­so­ry wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez Pol­ską Wy­twór­nię Pa­pie­rów War­to­ścio­wych S.A. obec­nie do pro­duk­cji le­gi­ty­ma­cji z moż­li­wo­ścią osa­dza­nia cer­ty­fi­ka­tów pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go nie uzy­ska­ły od­po­wied­nie­go cer­ty­fi­ka­tu eIDAS i PWPW ak­tu­al­nie roz­po­czę­ła pro­ce­du­rę wy­bo­ru no­we­go do­staw­cy chi­pów.

W związ­ku z po­wyż­szym nie bę­dzie moż­li­we za­ma­wia­nie le­gi­ty­ma­cji z mi­kro­pro­ce­so­rem sty­ko­wym.

Pol­ska Wy­twór­nia Pa­pie­rów War­to­ścio­wych pro­po­nu­je w okre­sie przej­ścio­wym Użyt­kow­ni­kom le­gi­ty­ma­cji, któ­rzy bę­dą chcie­li ko­rzy­stać z pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go kwa­li­fi­ko­wa­ne­go i niekwa­li­fi­ko­wa­ne­go tym­cza­so­we roz­wią­za­nie po­le­ga­ją­ce na za­ku­pie do­dat­ko­wej kar­ty kryp­to­gra­ficz­nej w ce­nie 39,00 zł net­to.

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE LEGITYMACJI RADCOWSKIEJ LUB APLIKANCKIEJ:

 • Poprzez Extranet
 • Mailowo – wysyłając maila z poniższymi danymi oraz zdjęciem na adres:

– le­gi­ty­ma­cja rad­cow­ska : ra­da­@po­znan.oirp.pl

– le­gi­ty­ma­cja apli­kanc­ka : biu­ro­apli­ka­cja­@po­znan.oirp.pl

Wymagane dane osobowe do zamawiania legitymacji radcy prawnego, prawnika zagranicznego i aplikanta radcowskiego

 • Imię
 • Na­zwi­sko
 • Pe­sel
 • Nr wpi­su
 • Da­ta uro­dze­nia
 • Wy­ma­ga­ny for­mat zdję­cia: JPG, JPG
 • For­mat: 3:4
 • Mi­ni­mal­na roz­dziel­czość: 480×640 px
 • Mak­sy­mal­na roz­dziel­czość: 1200×1800 px (pre­fe­ro­wa­ny mniej­szy)
 • Mi­ni­mal­ny roz­miar: 100 KB , mak­sy­mal­ny roz­miar: 2 MB ( pre­fe­ro­wa­ny mniej­szy)
 • Cha­rak­ter zdję­cia: le­gi­ty­ma­cyj­ny­/do­wo­do­wy­/pasz­por­to­wy

Uwa­ga!

Od­po­wie­dzial­ność za prze­ka­za­nie pra­wi­dło­we­go zdję­cia po­no­si rad­ca praw­ny i apli­kant rad­cow­ski.

 

Cennik:

 • Legitymacja radcowska z mi­kro­pro­ce­so­rem (tzw. stan­dard, koszt le­gi­ty­ma­cji 32,00 PLN)

W pa­mię­ci mi­kro­pro­ce­so­ra za­pi­sa­ne są da­ne po­sia­da­cza le­gi­ty­ma­cji umoż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­nie wy­ko­rzy­sta­nie le­gi­ty­ma­cji w sys­te­mach iden­ty­fi­ka­cji i we­ry­fi­ka­cji upraw­nień.

 • Le­gi­ty­ma­cja apli­kan­ta rad­cow­skie­go, koszt 27,00 PLN

 

PŁATNOŚĆ ZA LEGITYMACJĘ MOŻNA UISZCZAĆ TYLKO PRZELEWEM NA KONTO IZBY:

Santander Bank Polska S.A.

34 1090 1359 0000 0000 3501 8502

Czas realizacji – ok. 14 dni roboczych od daty przesłania poprawnego wniosku.

Legitymacje należy odbierać II piętro, pok. 25

Stan realizacji wniosku o wydanie legitymacji można monitorować poprzez Extranet lub uzyskać te informacje telefonicznie w dziale księgowości, tel. 61/853 57 55 wew. 25 lub 26.

 

Wielkość czcionki
Kontrast