EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Legitymacje

 

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE LEGITYMACJI RADCOWSKIEJ LUB APLIKANCKIEJ:

 • Poprzez Extranet – aby uru­cho­mi­ła się moż­li­wość zło­że­nia wnio­sku o le­gi­ty­ma­cję w extra­ne­cie, na­le­ży naj­pierw uzu­peł­nić swo­je da­ne o zdję­cie tj. dodać zdję­cie , wy­słać, po ak­cep­ta­cji pra­cow­ni­ka Izby bę­dzie wi­docz­ne w da­nych do za­lo­go­wa­nia się w extra­ne­cie. Po tych czyn­no­ściach ak­tyw­na jest opcja „złóż wnio­sek o le­gi­ty­ma­cję”,
 • Mailowo – wysyłając maila z poniższymi danymi oraz zdjęciem na adres:

– le­gi­ty­ma­cja rad­cow­ska : ra­da­@po­znan.oirp.pl

– le­gi­ty­ma­cja apli­kanc­ka : ra­da­@po­znan.oirp.pl

Wymagane dane osobowe do zamawiania legitymacji radcy prawnego, prawnika zagranicznego i aplikanta radcowskiego

 • Imię
 • Na­zwi­sko
 • Pe­sel
 • Nr wpi­su
 • Da­ta uro­dze­nia
 • Wy­ma­ga­ny for­mat zdję­cia: JPG, JPG
 • For­mat: 3:4
 • Mi­ni­mal­na roz­dziel­czość: 480×640 px
 • Mak­sy­mal­na roz­dziel­czość: 1200×1800 px (pre­fe­ro­wa­ny mniej­szy)
 • Mi­ni­mal­ny roz­miar: 100 KB , mak­sy­mal­ny roz­miar: 2 MB ( pre­fe­ro­wa­ny mniej­szy)
 • Cha­rak­ter zdję­cia: le­gi­ty­ma­cyj­ny­/do­wo­do­wy­/pasz­por­to­wy

Uwa­ga!

Od­po­wie­dzial­ność za prze­ka­za­nie pra­wi­dło­we­go zdję­cia po­no­si rad­ca praw­ny i apli­kant rad­cow­ski.

 

Cennik:

 • Legitymacja radcowska z mi­kro­pro­ce­so­rem (tzw. stan­dard, koszt le­gi­ty­ma­cji 32,00 PLN)

W pa­mię­ci mi­kro­pro­ce­so­ra za­pi­sa­ne są da­ne po­sia­da­cza le­gi­ty­ma­cji umoż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­nie wy­ko­rzy­sta­nie le­gi­ty­ma­cji w sys­te­mach iden­ty­fi­ka­cji i we­ry­fi­ka­cji upraw­nień.

 • Le­gi­ty­ma­cja apli­kan­ta rad­cow­skie­go, koszt 27,00 PLN

 

PŁATNOŚĆ ZA LEGITYMACJĘ MOŻNA UISZCZAĆ TYLKO PRZELEWEM NA KONTO IZBY:

Santander Bank Polska S.A.

34 1090 1359 0000 0000 3501 8502

Czas realizacji – ok. 14 dni roboczych od daty przesłania poprawnego wniosku.

Legitymacje należy odbierać II piętro, pok. 25

Stan realizacji wniosku o wydanie legitymacji można monitorować poprzez Extranet lub uzyskać te informacje telefonicznie w dziale księgowości, tel. 61/853 57 55 wew. 2

 

Wielkość czcionki
Kontrast