EGZAMIN WSTĘPNY na aplikację radcowską 2024 - KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Zamknij

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Poznaniu

KOMUNIKAT – ZGROMADZENIE WYBORCZE DELEGATÓW 2024

Ra­da Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu, dzia­ła­jąc na pod­sta­wie

  • 50 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. tj. z dnia 3 kwietnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 499),
  • 2 pkt 2, § 3 ust. 2 i 4, § 4 ust. 2 i 4, § 4a, § 16 ust. 1, § 17, § 19 ust. 1 i 2, § 20 i § 25 Uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwołania, której tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania;

in­for­mu­je, że:

 

Uch­wa­łą Ra­dy Nr 631/VI/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. zwo­ła­ła Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu celem przeprowadzenia wyborów do organów i na funkcje XII kadencji (lata 2024 – 2028) na dzień 11 października 2024 roku, na godzinę 17.00, w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Aleja Niepodległości 34.

 

Ter­min oraz for­ma zgło­szeń kan­dy­da­tów na funkcje i do organów zamieszczone zo­sta­ły w ob­wiesz­cze­niu Okrę­go­wej Ko­mi­sji Wy­bor­czej OIRP w Po­zna­niu znaj­du­ją­ce­go się na stro­nie in­ter­ne­to­wej izby w za­kład­ce Wy­bo­ry 2024.

 

Dzie­kan Ra­dy OIRP w Po­zna­niu

Hen­ryk Ku­li­gow­ski     

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast