EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Składki

Składka podstawowa- w wysokości 130 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19zł miesięcznie a składka samorządowa 111 zł

Składka podstawowa bez ubezpieczenia – którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący zawodu, w tym radcowie mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu w wysokości 111 zł co stanowi składkę samorządową.

Skład­ka ob­ni­żo­na – któ­rą opła­ca­ją rad­co­wie praw­ni bę­dą­cy eme­ry­ta­mi lub ren­ci­sta­mi wy­ko­nują­cy­mi za­wód 79,00 zł, mie­sięcz­nie w tym skład­ka ubez­pie­cze­nio­wa 19 zł, a skład­ka sa­mo­rzą­do­wa 60,00 zł. Składka zostaje obniżona w miesiącu następnym po pisemnym zawiadomieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu o nabyciu uprawnień emerytalnych lub rentowych.

Aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 30 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową.

W związku z uchwałą nr 151/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 maja 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, informujemy, iż radcowie prawni będący emerytami lub rencistami lub pobierający świadczenie przedemerytalne lub pobierający świadczenie pielęgnacyjne niewykonujący zawodu radcy prawnego zwolnieni są z obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej od dnia 1 stycznia 2020 r.

Radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu  – zwolnieni są z uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia.

 

Wielkość czcionki
Kontrast