EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ - informacje i rejestracja

Zamknij

WYBORY SAMORZĄDOWE 2020

Zamknij

Składki

Wysokość składki radcowskiej obowiązującej od 1 stycznia 2016r.

Składka podstawowa- w wysokości 100 zł miesięcznie, w tym składka ubezpieczeniowa 19zł miesięcznie a składka samorządowa 81 zł

Składka podstawowa bez ubezpieczenia – którą opłacają radcowie prawni nie wykonujący zawodu, w tym radcowie mający zawieszone prawo do wykonywania zawodu w wysokości 81 zł co stanowi składkę samorządową.

Skład­ka ob­ni­żo­na – któ­rą opła­ca­ją rad­co­wie praw­ni bę­dą­cy eme­ry­ta­mi lub ren­ci­sta­mi wy­ko­ny­wu­ją­cy­mi za­wód 61,00 zł, mie­sięcz­nie w tym skład­ka ubez­pie­cze­nio­wa 19 zł, a skład­ka sa­mo­rzą­do­wa 42,00 zł. Składka zostaje obniżona w miesiącu następnym po pisemnym zawiadomieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu o nabyciu uprawnień emerytalnych lub rentowych.

Skład­ka ulgo­wa – któ­rą opła­ca­ją rad­co­wie praw­ni bę­dą­cy eme­ry­ta­mi lub ren­ci­sta­mi nie wy­ko­nu­ją­cy­mi za­wo­du w wy­so­ko­ści 8 zł mie­sięcz­nie co sta­no­wi skład­kę sa­mo­rzą­do­wą. Składka zostaje obniżona w miesiącu następnym po pisemnym zawiadomieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu o zakończeniu aktywności zawodowej.

Aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie co stanowi składkę samorządową.

Radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia – i nie wykonują zawodu zwolnieni są z uiszczania składki członkowskiej poczynając od następnego miesiąca po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia.

Wielkość czcionki
Kontrast