EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij
Ogłoszenia

Radca prawny

06.03.2020

Ka­n­ce­­la­­ria So­­ko­­ło­w­ski Zdro­­je­w­ski Ści­­bisz Ra­d­cy Pra­w­ni sp. p. po­­szu­­ku­­je ra­d­cy pra­w­ne­­go spe­­cja­­li­­zu­­ją­­ce­­go się w za­­mó­­wie­­niach pu­­bli­cz­nych.

W za­­mian ofe­­ru­­je­­my:
– od­po­­wie­­dzia­l­ną, in­­te­­re­­su­­ją­­cą pra­­cę w mło­­dym, zgra­­nym ze­­spo­­le
– za­­tru­d­nie­­nie w pe­ł­nym wy­­mia­­rze cza­­su pra­­cy
– atra­k­cy­j­ne wy­­na­­gro­­dze­­nie.

CV prosimy kierować na adres:
kancelaria@szs-partners.pl

In­fo­r­mu­­je­­my, że wszy­st­kie nad­sy­­ła­­ne apli­­ka­­cje zo­­sta­­ną pod­da­­ne wni­­kli­­wej ana­­li­­zie.

Sko­n­ta­k­tu­­je­­my się ty­l­ko z wy­­bra­­ny­­mi oso­­ba­­mi spe­ł­nia­­ją­­cy­­mi ww. kry­­te­­ria.

Pro­­si­­my o do­­pi­­sa­­nie na­­stę­­pu­­ją­­cej klau­­zu­­li:

„Wy­­ra­­żam zgo­­dę na prze­­twa­­rza­­nie mo­­ich da­­nych oso­­bo­­wych przez „So­­ko­­ło­w­ski Zdro­­je­w­ski Ści­­bisz Ra­d­cy Pra­w­ni” Sp. p. w ce­­lu pro­­wa­­dze­­nia re­­kru­­ta­­cji na apli­­ko­­wa­­ne prze­­ze mnie sta­­no­­wi­­sko”.

Wielkość czcionki
Kontrast