Aplikant

Plan zajęć

Te­go­rocz­ne szko­le­nie wy­jaz­do­we dla apli­kan­tów II ro­ku od­bę­dzie się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Ośrod­ku So­la­ris w Ła­zach ko­ło Miel­na.

Wielkość czcionki
Kontrast