EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Zgromadzenie Delegatów

l.dz. OIRP/01/03/ZD/2023                                                                        Poznań, 01 marca 2023 r.

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Delegacie na Zgromadzenie OIRP w Poznaniu

 

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA DELEGATÓW

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU ORAZ O SPOSOBIE GŁOSOWANIA NA TYM ZGROMADZENIU

 

I.TERMIN ZGROMADZENIA DELEGATÓW

 

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166), art. 14hb ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm.), oraz § 19a ust. 2 uchwały Nr 169/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, (t.j. załącznik do uchwały Nr 793/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 23 listopada 2022 r.) oraz Uchwałą Nr 189/III/2023 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zwołania Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2023 r., oraz sposobu głosowania na tym Zgromadzeniu,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu zwołała na dzień 20 marca 2023 roku na godz. 17.00 Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

II. MIEJSCE I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU DELEGATÓW

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2023 r. będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

Informujemy, że w miejscu obrad w siedzibie OIRP w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 69,  będzie uczestniczyć tylko Prezydium Zgromadzenia oraz Członkowie Komisji oraz osoby zapewniające z ramienia OIRP w Poznaniu  obsługę obrad oraz delegaci, którzy chcą kandydować na stanowiska Prezydium Zgromadzenia oraz Członków Komisji. Pozostali delegaci oraz osoby zaproszone, uczestniczą w  zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

Udział delegata w Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest równoprawny z udziałem delegata w zgromadzeniu w miejscu wyznaczonym w uchwale o zwołaniu zgromadzenia.

III. SPOSÓB GŁOSOWANIA NA ZGROMADZENIU DELEGATÓW

Głosowanie na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2023 r. odbywać się będzie za pomocą systemu do głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

IV.PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA DELEGATÓW

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór 3-osobowej Komisji Mandatowej.
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 4. Wybór Prezydium Zgromadzenia – Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór 3-osobowej Komisji Uchwał i Wniosków, której zadaniem jest przyjmowanie propozycji w sprawie wniosków i uchwał Zgromadzenia oraz przygotowywanie ich projektów.
 7. Sprawozdanie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2022 roku.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2022 roku.
 10. Sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu za 2022 rok.
 12. Przedstawienie projektu budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rok 2023.
 14. Sprawozdanie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wykonania planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wykonania planu pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2022 roku.
 16. Omówienie planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rok 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rok 2023.
 18. Przedstawienie wniosków zgłoszonych w toku Zgromadzenia.
 19. Podjęcie uchwał związanych ze zgłoszonymi wnioskami.
 20. Zakończenie obrad.

V. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA FUNKCJE

 1. Rada przesyła delegatom oraz pozostałym osobom uczestniczącym w Zgromadzeniu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej link umożliwiający:

1) uczestnictwo w Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

2) w przypadku delegatów – także udział w głosowaniach, w tym w głosowaniach tajnych z wyłączeniem możliwości identyfikacji głosującego.

 

 1. W terminie do 5 dnia przed Zgromadzeniem tj. do dnia 15.03.2023 r. delegaci zgłaszają, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu rada@poznan.oirp.pl do Prezydium Rady, kandydatów na członków prezydium Zgromadzenia, Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

 

 1. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, zawiera:

1) imię (imiona), nazwisko oraz numeru wpisu na listę radców prawnych kandydata;

2) wskazanie funkcji, na którą kandydat kandyduje;

3) imię (imiona), nazwisko oraz numeru wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.

 

 1. W terminie, o którym mowa w pkt. 2, zgłaszający lub kandydat na członka Prezydium Zgromadzenia lub Komisji Mandatowej lub Komisji Uchwał i Wniosków przesyła na adres poczty elektronicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu rada@poznan.oirp.pl do Prezydium Rady, zgodę kandydata na kandydowanie.

 

5.Formularz zgłoszenia do pobrania –  wzór  zgłoszenia

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Jednocześnie informuję, że Zgromadzenie Delegatów zostanie przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie w dniu jego odbycia.

 

 

Henryk Kuligowski

 

Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych

w  Poznaniu

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast