EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2022 - informacje i rejestracja

Zamknij

Zgromadzenie Delegatów

 

Poznań, 09 marca 2022 r.

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Delegacie na Zgromadzenie OIRP w Poznaniu

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA DELEGATÓW

OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W POZNANIU ORAZ O SPOSOBIE GŁOSOWANIA NA TYM ZGROMADZENIU

 

I.TERMIN ZGROMADZENIA DELEGATÓW

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 75), art. 14hb ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn.zm.), oraz § 19a ust. 2 uchwały Nr 169/X/2019 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2019 r. – Regulamin zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, oraz Uchwałą Nr 616/IV/2021 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zwołania Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2021 r., oraz sposobu głosowania na tym Zgromadzeniu,

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu zwołała na dzień 25 marca 2022 roku na godz. 17.00 Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

 

II. MIEJSCE I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU DELEGATÓW

Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2022 r. będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

Informujemy, że w miejscu obrad w siedzibie OIRP w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 69,  będzie uczestniczyć tylko Prezydium Zgromadzenia oraz Członkowie Komisji oraz osoby zapewniające z ramienia OIRP w Poznaniu  obsługę obrad oraz delegaci, którzy chcą kandydować na stanowiska Prezydium Zgromadzenia oraz Członków Komisji. Pozostali delegaci oraz osoby zaproszone, uczestniczą w  zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

Udział delegata w Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest równoprawny z udziałem delegata w zgromadzeniu w miejscu wyznaczonym w uchwale o zwołaniu zgromadzenia.

 

III. SPOSÓB GŁOSOWANIA NA ZGROMADZENIU DELEGATÓW

Głosowanie na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2022 r. odbywać się będzie za pomocą systemu do głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość.

 

IV.PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA DELEGATÓW

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór 3-osobowej Komisji Mandatowej.
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 4. Wybór Prezydium Zgromadzenia – Przewodniczącego Zgromadzenia, Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2021 roku.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wykonania budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2021 roku.
 9. Sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu za 2021 rok.
 11. Przedstawienie projektu budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rok 2022.
 13. Sprawozdanie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wykonania planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wykonania planu pracy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2021 roku.
 15. Omówienie planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu na rok 2022.
 17. Przedstawienie wniosków zgłoszonych w toku Zgromadzenia.
 18. Podjęcie uchwał związanych ze zgłoszonymi wnioskami.
 19. Zakończenie obrad.

 

V. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA FUNKCJE

1. Rada przesyła delegatom oraz pozostałym osobom uczestniczącym w Zgromadzeniu prowadzonym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej link umożliwiający:

 1.  uczestnictwo w Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
 2.  w przypadku delegatów – także udział w głosowaniach, w tym w głosowaniach tajnych z wyłączeniem możliwości identyfikacji głosująceg

2.  W terminie do 5 dnia przed Zgromadzeniem tj. do dnia 20.03.2022 r. delegaci zgłaszają, poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu rada@poznan.oirp.pl do Prezydium Rady, kandydatów na członków prezydium Zgromadzenia i Komisji Mandatowej.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3, zawiera:

 1. imię (imiona), nazwisko oraz numeru wpisu na listę radców prawnych kandydata;
 2. wskazanie funkcji, na którą kandydat kandyduje;
 3. imię (imiona), nazwisko oraz numeru wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.

4. W terminie, o którym mowa w pkt. 2, zgłaszający lub kandydat na członka Prezydium Zgromadzenia lub Komisji Mandatowej przesyła na adres poczty elektronicznej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu rada@poznan.oirp.pl do Prezydium Rady, zgodę kandydata na kandydowanie.

5. Formularz zgłoszenia do pobrania – Formularz zgłoszenia – wzór

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Jednocześnie informuję, że Zgromadzenie Delegatów zostanie przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie w dniu jego odbycia.

 

Henryk Kuligowski

 

Dziekan Rady

Okręgowej Izby Radców Prawnych

w  Poznaniu

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast