EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2024 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY – Wijewo, Nowy Tomyśl

WIJEWO powiat leszczyński

W związku z niewyznaczeniem adwokata w punkcie NPP 2024  w powiecie leszczyńskim otwieramy nabór:

Lokalizacja: WIJEWO, ul. Parkowa 1

co druga środa w godzinach 12.00-16.00; od 7 lutego 2024

 

NOWY TOMYŚL powiat nowotomyski

W związku z niewyznaczeniem adwokata w punkcie NPP 2024  w powiecie nowotomyskim otwieramy nabór:

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

wtorek w godz. 11.30.-.15.30

piątek w godz. 7.30 – 11.30 (dotyczy dat: 19.01, 02.02, 01.03, 15.03, 12.04, 26.04, 24.05, 07.06, 05.07, 19.07, 16.08, 30.08, 27.09, 11.10, 08.11, 22.11, 20.12)

 

MOŻNA DOKONAĆ ZGŁOSZENIA TYLKO NA KONKRETNE DNI (wskazać daty)

 

Zgło­sze­nia na załączonej deklaracji pro­szę prze­sy­łać na ad­res e-ma­il:  agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 24 stycznia 2024r. godz. 10.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają radcy prawni nie wyznaczeni do żadnego punktu NPP na 2024r.

Zgło­sze­nia są przyj­mo­wa­ne tyl­ko na za­łą­czo­nych de­kla­ra­cjach. Uw­zględ­nia­ne bę­dą tyl­ko komplet­nie wy­peł­nio­ne de­kla­ra­cje zgod­nie ze wska­za­nia­mi.

Zgło­sze­nia nie na de­kla­ra­cjach oraz nie za­wie­ra­ją­ce wszyst­kich wy­ma­ga­nych da­nych nie bę­dą uwzględ­nia­ne. Da­ne wska­za­ne na de­kla­ra­cji osób wy­zna­czo­nych zo­sta­ną prze­ka­za­ne do od­po­wied­nich po­wia­tów.

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia radców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r. https://www.poznan.oirp.pl/wp-content/uploads/2022/09/Uchwa%C5%82a-738_XI_2022-Prezydium-KRRP.pdf

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  • prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;

1a) któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;

  • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w § 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
  • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  • który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

 

Biuro OIRP w Poznaniu

Wielkość czcionki
Kontrast