EGZAMIN WSTĘPNY na aplikację radcowską 2024 - KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Zamknij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2024 – REKRUTACJA

W związ­ku z ko­niecz­no­ścią re­ali­za­cji za­pi­sów usta­wy z dnia 5 sierp­nia 2015 ro­ku o nieodpłatnej po­mo­cy praw­nej oraz edu­ka­cji praw­nej w brzmie­niu uwzględ­nia­ją­cym zmia­ny prze­wi­dziane w usta­wie z 15 czerw­ca 2018 r. o zmia­nie usta­wy o nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej oraz eduka­cji praw­nej oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz. U. poz. 1467), Okrę­go­wa Izba Radców Prawnych w Po­zna­niu w ce­lu za­pew­nie­nia ob­słu­gi punk­tów nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej na te­re­nie pod­le­głych po­wia­tów, ogła­sza na­bór rad­ców praw­nych do udzie­la­nia nieodpłat­nej po­mo­cy praw­nej w 2024 ro­ku w po­szcze­gól­nych po­wia­tach.

W załączeniu za­miesz­cza­my lo­ka­li­za­cję punk­tów nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej z po­dzia­łem na poszcze­gól­ne po­wia­ty oraz de­kla­ra­cję zgło­sze­nio­wą dla rad­ców.

Miasto Poznań nie przekazało jeszcze lokalizacji punktów NPP na 2024 rok. Nabór na punkty w mieście Poznań uruchomimy niezwłocznie po otrzymaniu koniecznych danych.

 

Zgło­sze­nia na po­da­ne po­wia­ty pro­szę prze­sy­łać do dnia 22 pa­ździer­ni­ka 2023 r. do godz. 24.00 na ad­res e-ma­il:  agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl

Zgło­sze­nia są przyj­mo­wa­ne tyl­ko na za­łą­czo­nych de­kla­ra­cjach. Uw­zględ­nia­ne bę­dą tyl­ko komplet­nie wy­peł­nio­ne de­kla­ra­cje zgod­nie ze wska­za­nia­mi.

W de­kla­ra­cji pro­szę wska­zać:

– je­den po­wiat w któ­rym chcą Pań­stwo peł­nić dy­żu­ry (pierw­szy wy­bór)

– ewen­tu­al­nie dru­gi po­wiat w któ­rym chcą Pań­stwo peł­nić dy­żur (dru­gi wy­bór)

Zgło­sze­nie na po­wiat dru­gie­go wy­bo­ru bę­dzie uwzględ­nia­ne je­śli ilość zgło­szeń z pierwsze­go wy­bo­ru na ten po­wiat nie bę­dzie wy­star­cza­ją­ca.

– do­kład­ną lo­ka­li­za­cję punk­tu wraz z dniem ty­go­dnia oraz go­dzi­na­mi dy­żu­rów, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem przed­sta­wio­nym przez da­ny po­wiat

W ra­mach da­ne­go po­wia­tu moż­na po­dać do­wol­ną ilość lo­ka­li­za­cji i dni w ko­lej­no­ści ja­ką Pań­stwo pre­fe­ru­ją.

Zgło­sze­nia nie na de­kla­ra­cjach oraz nie za­wie­ra­ją­ce wszyst­kich wy­ma­ga­nych da­nych nie bę­dą uwzględ­nia­ne. Da­ne wska­za­ne na de­kla­ra­cji osób wy­zna­czo­nych zo­sta­ną prze­ka­za­ne do od­po­wied­nich po­wia­tów.

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia radców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r. https://www.poznan.oirp.pl/wp-content/uploads/2022/09/Uchwa%C5%82a-738_XI_2022-Prezydium-KRRP.pdf

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

1) prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;

1a) któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;

2) z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w § 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;

3) który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;

4) który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

 

W przy­pad­ku więk­szej ilo­ści zgło­szeń na da­ny punkt niż za­po­trze­bo­wa­nie, ob­słu­ga da­ne­go punk­tu nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej bę­dzie wy­ła­nia­na na dro­dze lo­so­wa­nia. Informacja o termi­nie lo­so­wa­nia zo­sta­nie za­miesz­czo­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej izby w zakładce „NPP – nie­od­płat­na po­moc praw­na” ze stosownym wyprzedzeniem.

W związ­ku z ko­niecz­no­ścią za­pew­nie­nia we wskazanych przez powiaty punk­tach NPP nie­od­płat­nej me­dia­cji, rad­co­wie praw­ni speł­nia­ją­cy wa­run­ki, o któ­rych mo­wa w art. 4a ust. 6 usta­wy (wpi­sa­ni na li­stę mediatorów) bę­dą wy­zna­cza­ni do tych punk­tów NPP w pierw­szej ko­lej­no­ści tak, aby zapewnić określoną przez powiat ilość radców prawnych z uprawnieniami mediatora.

Radcy prawni posiadający uprawnienia Mediatora proszeni są o przesłanie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt, chyba, że są wpisani na listę mediatorów Ośrodka Mediacji w OIRP Poznań.

Wielkość czcionki
Kontrast