EGZAMIN WSTĘPNY na aplikację radcowską 2024 - KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Zamknij

Zgromadzenie

Zgodnie z art. 50 Ustawy o radcach prawnych:

Art. 50.

1. W zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby.

2. Jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby.

3. Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych zwołuje rada okręgowej izby raz do roku.

4. Do uprawnień zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych należy:

 • ustalanie liczby członków rady okręgowej izby radców prawnych;
 • wybór dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz pozostałych członków rady;
 • ustalanie liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz ich wybór;
 • wybór rzecznika dyscyplinarnego;
 • uchwalanie budżetu okręgowej izby radców prawnych i zatwierdzanie sprawozdań rady okręgowej izby radców prawnych z jego
 • wykonania oraz rocznych lub okresowych planów pracy rady okręgowej izby;
 • dokonywanie podziału terenu działania okręgowej izby radców prawnych na rejony, o których mowa w ust.2, i ustalenie liczby
 • delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych z poszczególnych rejonów;
 • odwoływanie organów okręgowej izby radców prawnych lub poszczególnych członków tych organów;
 • ocena działalności organów okręgowej izby radców prawnych;
 • wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
 • wybór członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust.1.
Wielkość czcionki
Kontrast