EGZAMIN WSTĘPNY na aplikację radcowską 2024 - KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI

Zamknij

Mediacje

16 pa­ździer­ni­ka 2017 r. dzie­więt­na­ście Okrę­go­wych Izb Rad­ców Praw­nych za­wią­za­ło sieć ogól­no­pol­ską „Ośrod­ki Me­dia­cji Rad­ców Praw­nych”.

Sieć wy­ko­rzy­stu­je pro­fe­sjo­na­lizm rad­ców praw­nych i ich zna­jo­mość me­dia­cji w Pol­sce. W sie­ci zgru­po­wa­ni są do­świad­cze­ni prak­ty­cy z za­kre­su pra­wa go­spo­dar­cze­go, ro­zu­mie­ją­cy po­trze­by przed­się­bior­ców, za­pew­nia­ją­cy kom­plek­so­wą ob­słu­gę praw­ną bi­zne­su, tak­że w za­kre­sie po­lu­bow­ne­go za­koń­cze­nia spo­rów. Ośrod­ki Me­dia­cji Rad­ców Praw­nych za­pew­nia­ją jed­no­li­ty stan­dard pro­fe­sjo­na­lizmu me­dia­to­ra, prze­bie­gu me­dia­cji i za­war­tej ugo­dy.

W obrę­bie dzia­ła­nia każ­dej Okrę­go­wej Izby Rad­ców Praw­nych dzia­ła­ją rad­co­wie praw­ni – me­dia­to­rzy. Ko­rzy­sta­nie z ich po­mo­cy gwa­ran­tu­je naj­wyż­szy po­ziom me­dia­cji i ugo­dę, któ­ra mo­że sta­no­wić ty­tuł eg­ze­ku­cyj­ny.

Dla­cze­go me­dia­cja?

Przed­się­bior­ca, któ­ry w kon­flik­cie po­dej­mu­je de­cy­zje mo­że po­stę­po­wać na dwa spo­so­by. Je­że­li za­le­ży mu na opty­ma­li­za­cji de­cy­zji bi­zne­so­wej, wy­bie­rze me­dia­cję, dla­te­go, że jest szyb­sza, tań­sza i po­wo­du­je, że ca­ły czas ma kon­tro­lę nad swo­imi de­cy­zja­mi. Prze­ciw­no­ścią te­go jest pro­ces są­do­wy, któ­ry tr­wa, jest bar­dziej kosz­tow­ny i w tym wy­pad­ku przed­się­bior­ca tra­ci kon­tro­lę nad koń­co­wym re­zul­ta­tem. Me­dia­cja jest za­tem tań­szym i szyb­szym spo­so­bem roz­wią­zy­wa­nia spo­rów. Dzię­ki do­bro­wol­no­ści udzia­łu w me­dia­cji i od­for­ma­li­zo­wa­niu, po­zwa­la ona za­cho­wać do­bre re­la­cje z dru­gą stro­ną.

Kto mo­że sko­rzy­stać z OMRP?

Rad­co­wie praw­ni – me­dia­to­rzy spe­cja­li­zu­ją się w spo­rach go­spo­dar­czych i cy­wil­nych, ale me­diu­ją też in­ne spra­wy. Stro­ny ma­ją­ce wspól­ny pro­blem mo­gą wy­ko­rzy­stać pro­ces me­dia­cji za­rów­no za­nim skie­ru­ją spór do są­du jak i w trak­cie spo­ru są­do­we­go.

Dla­cze­go me­dio­wać w OMRP?

OMRP gwa­ran­tu­ją ła­twą do­stęp­ność, pro­fe­sjo­nal­nych me­dia­to­rów, wy­so­kie stan­dar­dy me­dia­cji i od­po­wied­nie za­ple­cze do or­ga­ni­za­cji me­dia­cji. Każ­dy mo­że w ła­twy spo­sób zna­leźć od­po­wied­niego me­dia­to­ra.

Regulamin Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Uchwała Nr 87/IX/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Mediacji powołanego przez OIRP w Poznaniu uchwałą Rady Nr 784/VIII/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Uchwała w sprawie powołania Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Wielkość czcionki
Kontrast