EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 stycznia 2020 r.

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wzywa wszystkie konstytucyjne organy władzy publicznej do respektowania uchwały trzech Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Przekroczenie przyznanych kompetencji przez którąkolwiek z władz zagraża stabilności ustroju Państwa Polskiego, prawom i wolnościom obywatelskim oraz bezpieczeństwu obrotu prawnego. Przedmiotowa uchwała Sądu Najwyższego została wydana w celu ustabilizowania porządku prawnego naruszonego niezgodnym z ustawą zasadniczą działaniem władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ma ona jednocześnie na celu ochronę praw podmiotowych jednostek przed bezprawnym działaniem władzy wykonawczej. Wyłącznie powrót do zgodnej z Konstytucją RP zasady równowagi władz jest w stanie zagwarantować udział Polski w rodzinie państw demokratycznych.

Pozostałe informacje

09.04.2020

Opinia Podkomitetu ds. Zapobiegania Torturom (SPT) ) skierowana do państw-stron oraz krajowych mechanizmów prewencji w związku z pandemią koronawirusa

  Advice State Parties Coronavirus Pandemic 2020 pol

08.04.2020

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska.

Komunikat Prasowy TSUE z 08.04.2020 – Postanowienie Trybunału w sprawie C-79119 R Komisja_ Polska

Wielkość czcionki
Kontrast