EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich – po egzaminie wstępnym 2018 r.

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich – po egzaminie wstępnym 2018 r.

 

W związku z przeprowadzonym w dniu 29 września 2018 r. egzaminem wstępnym na aplikację radcowską oraz zbliżającą się procedurą wpisu na listę aplikantów radcowskich informujemy, że osoby chcące rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej (od 1 stycznia 2019 r.) w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu winny złożyć najpóźniej do dnia 26 października 2018 r. do godziny 15.00 następujące dokumenty:

(prosimy pamiętać, iż niżej wymienione dokumenty muszą być podpisane !!!)

 

  1. wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich – adresowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (dokument ten nie ma żadnego wzorca, treść należy przygotować samemu) wraz z:
  2. dokumentem potwierdzającym wykształcenie prawnicze:

a)  odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub

b)  odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem

– w przypadku osób, które ukończyły wyższe studia prawnicze na uczelni działającej w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub wyższe studia prawnicze prowadzone wspólnie przez uczelnie działające w systemach szkolnictwa wyższego państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub

c)   odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem oraz dokument potwierdzający, że dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą jest uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku braku takiej umowy dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu – w przypadku osób, które ukończyły wyższe studia prawnicze w innym państwie niż wyżej wymienione.

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,  na listę aplikantów radcowskich może być wpisana osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast z ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) wynika, że potwierdzeniem uzyskania odpowiedniego tytułu zawodowego, a tym samym ukończenia studiów wyższych jest otrzymanie uczelnianego dyplomu ukończenia studiów. Wobec powyższego, przy procedurze wpisu na listę  aplikantów w żadnym wypadku nie ma zastosowania przepis art. 332  ust. 2 pkt 4 ustawy o radcach prawnych, dotyczący możliwości dołączenia do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

 

Jeśli dyplom w oryginale, odpisie lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem został złożony wraz z dokumentacją na egzamin wstępny – nie ma potrzeby składania go ponownie.

 

  1. aktualną informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych, do wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich dołącza się aktualną  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem). Wskazuje się, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

 

  1. oświadczenia kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

 

  1. oświadczeniem kandydata o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

 

  1. oryginałem opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich – 210,00 zł (tj. 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę) wpłaconej na konto OIRP w Poznaniu:

Bank Zachodni WBK S.A. III Oddział w Poznaniu

34 1090 1359 0000 0000 3501 8502

(w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich”)

 

Osoby podchodzące do Egzaminu Wstępnego:

– przed Komisją nr 1 – składają wnioski w Sekcji Aplikacji OIRP Poznań – pokój nr 33 (III piętro OIRP Poznań),

– przed Komisją nr 2 – składają wnioski w Sekretariacie OIRP Poznań – pokój nr 23 (II piętro OIRP Poznań).

Pozostałe informacje

27.12.2019

Wyniki kolokwium z przedmiotu Postępowanie Cywilne z dnia 10 grudnia 2019 r.

Uwaga Aplikanci I roku,   poniżej znajdują się wyniki kolokwium z przedmiotu Postępowanie Cywilne z dnia 10 grudnia 2019 r. wraz z treścią kazusu oraz rozwiązaniem. Prace z kolokwium będą do wglądu od dnia 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek).   Sekcja Aplikacji OIRP Poznań   Wyniki kolokwium – plik .pdf Treść zadania wraz z rozwiązaniem […]

19.12.2019

Komunikat – Dodatkowy termin kolokwium poprawkowego z przedmiotu Postępowanie Cywilne

Uwaga Aplikanci I roku,   uprzejmie informujemy, iż dodatkowy termin kolokwium poprawkowego z zakresu Postępowania Cywilnego zostaje wyznaczony na dzień 27 grudnia 2019 r. na godzinę 12.00 w siedzibie OIRP Poznań. Jest on obowiązkowy dla osób, które złożyły usprawiedliwienie nieobecności za kolokwium w dniu 10 grudnia 2019 r. oraz osób, które w ten dzień przystępowały […]

Wielkość czcionki
Kontrast