EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich – po egzaminie wstępnym 2023 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z przeprowadzonym w dniu 30 września 2023 r. egzaminem wstępnym na aplikację radcowską oraz zbliżającą się procedurą wpisu na listę aplikantów radcowskich informujemy, że osoby chcące rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od 1 stycznia 2024 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu winny złożyć najpóźniej do dnia 16 października 2023 r. do godziny 16.00 włącznie następujące dokumenty:

(prosimy pamiętać, iż niżej wymienione dokumenty – tj. te, które posiadają miejsce na podpis składającego – muszą być podpisane !!!)

1. wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich – adresowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (dokument ten nie ma żadnego wzorca, treść należy przygotować samemu);

2. dokument potwierdzający wykształcenie prawnicze: (jeśli dyplom w oryginale, odpisie lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem został złożony wraz z dokumentacją na egzamin wstępny – nie ma potrzeby składania go ponownie).

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych, na listę aplikantów radcowskich może być wpisana osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) wynika, że potwierdzeniem uzyskania odpowiedniego tytułu zawodowego, a tym samym ukończenia studiów wyższych jest otrzymanie uczelnianego dyplomu ukończenia studiów. Wobec powyższego, przy procedurze wpisu na listę aplikantów w żadnym wypadku nie ma zastosowania przepis art. 332  ust. 2 pkt 4 ustawy o radcach prawnych, dotyczący możliwości dołączenia do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Stan faktyczny dotyczący wersji dokumentu złożonego na rzecz egzaminu wstępnego – można jeszcze sprawdzić na swoim koncie w systemie EWNAR, tj. systemie rejestracji na egzamin wstępny.

3. aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych, do wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich dołącza się aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem). W przypadku formy cyfrowej wskazuje się jednocześnie, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web, w związku z czym – należy dołączyć do wniosku nośnik cyfrowy (płyta CD, DVD, pendrive) zawierający plik stanowiący w tym wypadku właściwy dokument.

Przy tworzeniu nośnika cyfrowego z e-KRK – prosimy o upewnienie się, że zostały załączone WSZYSTKIE pliki pozyskane z platformy (nie tylko sam plik .pdf!)

Natomiast rekomendujemy złożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej, gdyż pozwala to na uniknięcie ewentualnych komplikacji związanych z przekazywaniem akt do Ministerstwa Sprawiedliwości (możliwość uszkodzenia nośnika przy przekazywaniu dokumentacji)

4. oświadczenia kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;

5. oświadczenie kandydata o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych;

6. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich – w kwocie 360,00 zł (tj. 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę) wpłaconej na konto OIRP w Poznaniu:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Oddział w Poznaniu

34 1090 1359 0000 0000 3501 8502

w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich”

(podstawa uiszczenia opłaty to §4 ust. 2 uchwały nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych)

W przypadku opłaty wpisowej – nie ma możliwości wystawienia faktury.

 

Osoby przystępujące do Egzaminu Wstępnego:

– przed Komisją nr 1 – składają wnioski w Dziale Aplikacji OIRP Poznań – pokój nr 33 (III piętro OIRP Poznań),

– przed Komisją nr 2 – składają wnioski w Sekretariacie Radców Prawnych OIRP Poznań – pokój nr 23 (II piętro OIRP Poznań).

Wnioski o wpis – mogą być także przesłane listownie, jednakże należy mieć na względzie to, by zostały doręczone do dnia 16 października br. włącznie, aby następnie mogły zostać sprawdzone pod względem formalnym oraz zostać przedłożone na następującym po tym dniu – posiedzeniu Rady OIRP Poznań.

Pozostałe informacje

28.11.2023

Lista osób przystępujących do ślubowania na aplikanta radcowskiego w dniu 5 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo,   poniżej – prezentujemy listę osób, które w dniu 5 grudnia 2023 r. mogą przystąpić do ślubowania na aplikanta radcowskiego.   Lista – plik .pdf   Dział Aplikacji OIRP Poznań

27.11.2023

Ślubowanie dla aplikantów radcowskich – rocznik 2024-2026

Szanowni Państwo, Osoby, które złożyły wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich w OIRP Poznań!   Uprzejmie informujemy, iż ślubowanie na aplikanta radcowskiego odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 o godzinie 17.00 r. w Auditorium Maximum w Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji UAM, Poznań al. Niepodległości 53. Uprzejmie prosimy o przybycie na […]

Wielkość czcionki
Kontrast