NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

NPP 2023. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA POWIAT NOWY TOMYŚL

W związ­ku z po­wsta­łym wa­ka­tem w punk­cie nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej w po­wie­cie no­wo­to­my­skim na 2023 rok, pro­si­my o skła­da­nie de­kla­ra­cji przez rad­ców praw­nych chcą­cych pod­jąć się dy­żu­rów.

Lo­ka­li­za­cja: No­wy To­myśl, ul. Po­znań­ska 30,

co dru­gi wto­rek i czwartek w godz. 11.30-15.30 oraz co dru­ga środa w godz. 7.30-11.30

Roz­po­czę­cie dy­żu­rów od 1 października 2023 r.

Ter­min prze­sy­ła­nia zgło­­szeń od dnia 07 września 2023 r. godz. 16.00 do dnia 11 września 2023 r. do godz. 13.00.

De­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń

 De­kla­ra­cje pro­szę prze­sy­łać na ad­­res e-ma­­il:

agniesz­ka.draz­kie­wi­cz@po­znan.oirp.pl

 

Ra­d­cy pra­w­ni  – ka­n­dy­­da­­ci mu­­szą spe­ł­niać wa­­ru­n­ki okre­­ślo­­ne w re­­gu­­la­­mi­­nie wy­­zna­­cza­­nia rad­ców pra­w­nych do udzie­­la­­nia nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej i do­­ku­­me­n­to­­wa­­nia tej po­­mo­­cy bę­­dą­­cym za­­łą­cz­ni­­kiem do Uch­wa­­ły KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 wrze­śnia 2022 r. https://www.po­znan.oirp.pl/w­p-con­ten­t/u­plo­ad­s/2022/09/Uch­wa­%C5%82a­-738_XI_2022-Pre­zy­diu­m-KRRP.pdf

Wy­zna­czo­nym do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i za­stęp­cą wy­zna­czo­ne­go nie mo­że być rad­ca praw­ny:

1a) któ­re­mu udzie­lo­ne zo­sta­ło ostrze­że­nie przez dzie­ka­na, o któ­rym mo­wa w art. 66 usta­wy z dnia 6 lip­ca 1982 r. o rad­cach praw­nych, od któ­re­go rad­ca praw­ny nie od­wo­łał się w ter­mi­nie al­bo któ­re zo­sta­ło utrzy­ma­ne w mo­cy przez sąd dys­cy­pli­nar­ny – przez okres ro­ku od upły­wu ter­mi­nu do od­wo­ła­nia al­bo utrzy­ma­nia w mo­cy;

 

Biu­ro OIRP w Po­zna­niu

Pozostałe informacje

29.09.2023

II Konferencja „PODATKI-UBEZPIECZENIA-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 W dniach 9-11 października 2023 roku w Akademii Bialskiej im. Jana Pawła II odbędzie się II Konferencja „PODATKI-UBEZPIECZENIA-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”.  Organizatorami wydarzenia są: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Akademia Bialska im. Jana Pawła II oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych   Szczegóły dotyczące Konferencji znajdą Państwo pod linkiem: https://akademiabialska.pl/aktualnosci/ii-konferencja-naukowa-podatki-ubezpieczenia-przedsiebiorczosc-85.html

28.09.2023

Szkolenie w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdrój 19-22 października 2023r.

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie  we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska serdecznie zaprasza radców prawnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 19-22 października 2023 r. w hotelu „Pegaz” w Krynicy Zdroju. Za szkolenie uczestnik otrzyma 40 pkt. szkoleniowych. https://kirp.pl/szkolenie-w-krynicy-zdroju-19-22-pazdziernika-2023-r/

Wielkość czcionki
Kontrast