EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

NPP 2023. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA POWIAT NOWY TOMYŚL

W związ­ku z po­wsta­łym wa­ka­tem w punk­cie nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej w po­wie­cie no­wo­to­my­skim na 2023 rok, pro­si­my o skła­da­nie de­kla­ra­cji przez rad­ców praw­nych chcą­cych pod­jąć się dy­żu­rów.

Lo­ka­li­za­cja: No­wy To­myśl, ul. Po­znań­ska 30,

co dru­gi wto­rek i czwartek w godz. 11.30-15.30 oraz co dru­ga środa w godz. 7.30-11.30

Roz­po­czę­cie dy­żu­rów od 1 października 2023 r.

Ter­min prze­sy­ła­nia zgło­­szeń od dnia 07 września 2023 r. godz. 16.00 do dnia 11 września 2023 r. do godz. 13.00.

De­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń

 De­kla­ra­cje pro­szę prze­sy­łać na ad­­res e-ma­­il:

agniesz­ka.draz­kie­wi­cz@po­znan.oirp.pl

 

Ra­d­cy pra­w­ni  – ka­n­dy­­da­­ci mu­­szą spe­ł­niać wa­­ru­n­ki okre­­ślo­­ne w re­­gu­­la­­mi­­nie wy­­zna­­cza­­nia rad­ców pra­w­nych do udzie­­la­­nia nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej i do­­ku­­me­n­to­­wa­­nia tej po­­mo­­cy bę­­dą­­cym za­­łą­cz­ni­­kiem do Uch­wa­­ły KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 wrze­śnia 2022 r. https://www.po­znan.oirp.pl/w­p-con­ten­t/u­plo­ad­s/2022/09/Uch­wa­%C5%82a­-738_XI_2022-Pre­zy­diu­m-KRRP.pdf

Wy­zna­czo­nym do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i za­stęp­cą wy­zna­czo­ne­go nie mo­że być rad­ca praw­ny:

1a) któ­re­mu udzie­lo­ne zo­sta­ło ostrze­że­nie przez dzie­ka­na, o któ­rym mo­wa w art. 66 usta­wy z dnia 6 lip­ca 1982 r. o rad­cach praw­nych, od któ­re­go rad­ca praw­ny nie od­wo­łał się w ter­mi­nie al­bo któ­re zo­sta­ło utrzy­ma­ne w mo­cy przez sąd dys­cy­pli­nar­ny – przez okres ro­ku od upły­wu ter­mi­nu do od­wo­ła­nia al­bo utrzy­ma­nia w mo­cy;

 

Biu­ro OIRP w Po­zna­niu

Pozostałe informacje

11.06.2024

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2024 NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY – Nowy Tomyśl

W związku z rezygnacją radcy prawnego ze świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie NPP 2024  w powiecie nowotomyskim otwieramy nabór na poszczególne dni: 12 sierpnia, 12 września, 07 listopada, 30 grudnia 2024 r. Lokalizacja: Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30 Zgło­sze­nia pro­szę prze­sy­łać od 11 czerwca 2024 r. godz. 18.00 do dnia 14 czerwca 2024 r. […]

07.06.2024

Wyniki egzaminu radcowskiego 2024 r. – Komisja nr 1

Szanowni Państwo,   poniżej przekazujemy informację o wynikach egzaminu radcowskiego dla zdających przed Komisją Egzaminacyjną nr 1 w 2024 r. Uprzejmie informujemy, iż prace oraz uzasadnienia ocen będą do wglądu od dnia 12 czerwca 2024 r. w pokoju nr 24, II piętro OIRP – u Pani Ewy Papli – w godzinach pracy izby (preferencyjnie w […]

Wielkość czcionki
Kontrast