EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023 REKRUTACJA – MIASTO POZNAŃ – dodatkowy punkt

W związ­ku informacją uzyskaną z Urzędu Miasta Poznania w dniu 10.11.2022r., zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 24 października br. na terenie Miasta Poznania w 2023 r. będą funkcjonować 22 punkty NPP.  Dla samorządów radców prawnych i adwokatów przypada 11 punktów, a nie 10 jak w ubiegłych latach.

Nowy punkt został zlokalizowany w Urzędzie Miasta Poznania ul. Libelta 16/20 i będzie obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów co drugi tydzień. Radcy prawni rozpoczną swoje dyżury od dnia 9 stycznia 2023r.

Punkt będzie funkcjonował w godzinach 12.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

 

Prosimy o zgłaszanie się chętnych radców prawnych do obsługi tego punktu.

Termin zgłoszeń do dnia 21 listopada 2022 r. do godz. 12.00.

Deklaracje proszę przesyłać na ad­res e-ma­il:

agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl

Na stronie internetowej izby zamieszczone zostały już wyniki wcześniejszej rekrutacji na poszczególne punkty NPP. Proszę o zapoznanie się z tą informacją i nie składanie deklaracji przez osoby już wyznaczone w innym punkcie (nie dotyczy zastępców).

Zgło­sze­nia są przyj­mo­wa­ne tyl­ko na za­łą­czo­nych de­kla­ra­cjach. Uw­zględ­nia­ne bę­dą tyl­ko komplet­nie wy­peł­nio­ne de­kla­ra­cje zgod­nie ze wska­za­nia­mi.

Da­ne wska­za­ne na de­kla­ra­cji osób wy­zna­czo­nych zo­sta­ną prze­ka­za­ne do Urzędu Miasta Poznania

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia radców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r. https://www.poznan.oirp.pl/wp-content/uploads/2022/09/Uchwa%C5%82a-738_XI_2022-Prezydium-KRRP.pdf

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

1a) któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;

 

W przy­pad­ku więk­szej ilo­ści zgło­szeń na da­ny punkt niż za­po­trze­bo­wa­nie, ob­słu­ga da­ne­go punk­tu nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej bę­dzie wy­ła­nia­na na dro­dze lo­so­wa­nia. Informacja o termi­nie lo­so­wa­nia zo­sta­nie za­miesz­czo­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej izby w zakładce „NPP – nie­od­płat­na po­moc praw­na” ze stosownym wyprzedzeniem.

W związ­ku z ko­niecz­no­ścią za­pew­nie­nia w punk­tach NPP nie­od­płat­nej me­dia­cji, rad­co­wie praw­ni speł­nia­ją­cy wa­run­ki, o któ­rych mo­wa w art. 4a ust. 6 usta­wy (wpi­sa­ni na li­stę mediatorów) bę­dą wy­zna­cza­ni do punk­tów NPP w pierw­szej ko­lej­no­ści, tak, aby zapewnić w każdym punkcie minimum jednego radcę prawnego z uprawnieniami mediatora.

Radcy prawni posiadający uprawnienia Mediatora proszeni są o przesłanie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt, chyba, że są wpisani na listę mediatorów Ośrodka Mediacji w OIRP Poznań.

 

 

Biuro OIRP w Poznaniu

Pozostałe informacje

12.04.2024

Komisja Integracji Środowiskowej i Publikacji zaprasza członków samorządu radców prawnych wraz z dziećmi na integrację podczas wycieczek do różnych miejsc w Polsce

Szanowni Państwo,   Organizatorem wszystkich wycieczek jest Biuro Podróży „Travel Shops Przeźmierowo”. Proponowane wyjazdy: Łódź – Termin wycieczki: 11 maja 2024r. Bydgoszcz – Termin wycieczki: 22 czerwca  2024r. Zielona Góra – Termin wycieczki: 6 lipca 2024r. Komisja prosi o zgłaszanie się osób decydujących się na uczestnictwo w poszczególnych wycieczkach do dnia 28 kwietnia 2024r. za […]

10.04.2024

VIII Forum Młodych Radców Prawnych 17-19.05.2024 r.

Szanowni Państwo,   w imieniu KRRP, poniżej przekazujemy link do ankiety dla młodych radców prawnych. Celem ankiety jest zebranie opinii na temat samorządu radcowskiego oraz wyłonienie osób, które wezmą udział w VIII Forum Młodych Radców Prawnych (17-19 maja br., Bydgoszcz). Do wypełnienia ankiety zapraszamy osoby w wieku do 35 lat, które wykonują zawód nie dłużej […]

Wielkość czcionki
Kontrast