NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich – po egzaminie wstępnym 2022 r.

Szanowni Państwo,

 

w związku z przeprowadzonym w dniu 24 września 2022 r. egzaminem wstępnym na aplikację radcowską oraz zbliżającą się procedurą wpisu na listę aplikantów radcowskich informujemy, że osoby chcące rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od 1 stycznia 2023 r. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu winny złożyć najpóźniej do dnia 17 października 2022 r. do godziny 16.00 włącznie następujące dokumenty:

(prosimy pamiętać, iż niżej wymienione dokumenty muszą być podpisane !!!)

1. wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich – adresowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (dokument ten nie ma żadnego wzorca, treść należy przygotować samemu)

2. dokument potwierdzający wykształcenie prawnicze: (jeśli dyplom w oryginale, odpisie lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem został złożony wraz z dokumentacją na egzamin wstępny – nie ma potrzeby składania go ponownie).

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,  na listę aplikantów radcowskich może być wpisana osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast z ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) wynika, że potwierdzeniem uzyskania odpowiedniego tytułu zawodowego, a tym samym ukończenia studiów wyższych jest otrzymanie uczelnianego dyplomu ukończenia studiów. Wobec powyższego, przy procedurze wpisu na listę aplikantów w żadnym wypadku nie ma zastosowania przepis art. 332  ust. 2 pkt 4 ustawy o radcach prawnych, dotyczący możliwości dołączenia do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Stan faktyczny dotyczący wersji dokumentu złożonego na rzecz egzaminu wstępnego – można jeszcze sprawdzić na swoim koncie w systemie EWNAR, tj. systemie rejestracji na egzamin wstępny.

3. aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych, do wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich dołącza się aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem). W przypadku formy cyfrowej wskazuje się jednocześnie, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web, w związku z czym – należy dołączyć do wniosku nośnik cyfrowy (płyta CD, DVD, pendrive) zawierający plik stanowiący w tym wypadku właściwy dokument.

Przy tworzeniu nośnika cyfrowego z e-KRK – prosimy o upewnienie się, że zostały załączone WSZYSTKIE pliki pozyskane z platformy (nie tylko sam plik .pdf!)

Natomiast rekomendujemy złożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej, gdyż pozwala to na uniknięcie ewentualnych komplikacji związanych z przekazywaniem akt do Ministerstwa Sprawiedliwości (możliwość uszkodzenia nośnika przy przekazywaniu dokumentacji)

4. oświadczenia kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

5. oświadczenie kandydata o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

6. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich – w kwocie 301,00 zł (tj. 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę) wpłaconej na konto OIRP w Poznaniu:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Oddział w Poznaniu

34 1090 1359 0000 0000 3501 8502

w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich”

(podstawa uiszczenia opłaty to §4 ust. 2 uchwały nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych)

 

Osoby przystępujące do Egzaminu Wstępnego:

– przed Komisją nr 1 – składają wnioski w Dziale Aplikacji OIRP Poznań – pokój nr 33 (III piętro OIRP Poznań),

– przed Komisją nr 2 – składają wnioski w Sekretariacie Radców Prawnych OIRP Poznań – pokój nr 23 (II piętro OIRP Poznań).

Wnioski o wpis – mogą być także przesłane listownie, jednakże należy mieć na względzie to, by zostały doręczone do dnia 17 października włącznie, aby następnie mogły zostać sprawdzone pod względem formalnym oraz zostać przedłożone na następującym po tym dniu – posiedzeniu Rady OIRP Poznań.

Pozostałe informacje

07.09.2023

Komunikat – w sprawie kolokwium w dniu 19 września 2023 r. z zakresu Prawo Cywilne, Postępowanie Cywilne – I termin – I rok aplikacji 2023

Uwaga Aplikanci I roku!   uprzejmie informujemy, iż kolokwium w dniu 19 września 2023 r. z zakresu Prawo Cywilne, Postępowanie Cywilne dla aplikantów I roku odbędzie się w Collegium Da Vinci, ul. gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu oraz w siedzibie OIRP Poznań, ul. Chwaliszewo 69. Zespoły Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzą kolokwium zgodnie z podziałem: Lista […]

11.07.2023

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2023 r

Nabór na aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP Poznań odbywa się poprzez system rejestracji na egzamin wstępny EWNAR. Prosimy kliknąć w poniższy link, by przejść do systemu rejestracji: https://poznan.ewnar.kirp.pl/ Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza […]

Wielkość czcionki
Kontrast