EGZAMIN RADCOWSKI 2024 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Komunikat w sprawie składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2022

Szanowni Państwo,

w związku z ogłaszaniem przez kolejne komisje egzaminacyjne wyników Egzaminu Radcowskiego w roku 2022, osoby, które otrzymały pozytywny wynik i zamierzają w najbliższym czasie złożyć wniosek o wpis na listę radców prawnych, zobowiązane są, stosownie do treści przepisu art. 24 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1166) oraz §10 załącznika do uchwały nr 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, do złożenia oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii następujących dokumentów:

  1. Osoby które przystąpiły do egzaminu radcowskiego na podstawie ukończenia aplikacji radcowskiej:

– wniosek o wpis na listę radców prawnych

– aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – w formie papierowej (tradycyjnej) bądź cyfrowej – z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jej złożeniem

W przypadku formy cyfrowej wskazuje się jednocześnie, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web, w związku z czym – należy dołączyć do wniosku nośnik cyfrowy (płyta CD, DVD, pendrive) zawierający plik stanowiący w tym wypadku właściwy dokument.

Przy tworzeniu nośnika cyfrowego z e-KRK – prosimy o upewnienie się, że zostały załączone WSZYSTKIE pliki pozyskane z platformy (nie tylko sam plik .pdf!)

Natomiast rekomendujemy złożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w formie papierowej, gdyż pozwala to na uniknięcie ewentualnych komplikacji związanych z przekazywaniem akt do Ministerstwa Sprawiedliwości (możliwość uszkodzenia nośnika przy przekazywaniu dokumentacji)

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

– oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych

  1. Osoby, które przystąpiły do egzaminu radcowskiego bez ukończenia aplikacji radcowskiej winny oprócz wyżej wymienionych złożyć również:

– oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów uprawniających do przystąpienia do egzaminu radcowskiego – w tym – oryginału dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpisu dyplomu uwierzytelnionego przez uczelnię lub notariusza

 

Do wniosku należy załączyć również oryginał  dowodu opłaty wpisowej – na konto OIRP Poznań (główne konto izby: 34 1090 1359 0000 0000 3501 8502), która zgodnie z §4 i §5 uchwały nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych wynosi:

  1. od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy (tj. po ukończonej aplikacji radcowskiej) – opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1806,00 zł
  2. od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy (bez odbytej aplikacji radcowskiej) – opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 3010,00 zł

Dodatkowo – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy

Wszystkie wnioski o wpis prosimy składać w Sekretariacie Radców Prawnych OIRP Poznań – II PIĘTRO, pokój nr 23 OIRP

– kandydaci ubiegający się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy (po odbyciu aplikacji radcowskiej) – do dnia 8 lipca 2022 r. (data wpływu)

– kandydaci ubiegający się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy (bez odbycia aplikacji radcowskiej) – do dnia 4 lipca 2022 r. (data wpływu)

Zachowanie powyższych terminów pozwoli na rozpoznanie przez Radę OIRP w Poznaniu wniosków o wpis na listę na posiedzeniu planowanym w połowie lipca.

UWAGA! Osoby, które przystępowały do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji (oraz osoby, które zdawały egzamin radcowski w związku z odbyciem aplikacji radcowskiej – w zeszłym roku lub wcześniej, a do tej pory nie złożyły wniosku o wpis na listę radców prawnych) – na podstawie §14, §15, §16 i §17 załącznika do uchwały nr 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich – zostaną poinformowane o terminie rozmowy, która przeprowadzona zostanie w celu zbadania przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy o radcach prawnych. Informacja o wyznaczonym terminie przekazana zostanie w formie telefonicznej lub mailowej.

Po podjęciu przez Radę OIRP uchwał w sprawie wpisu na listę radców prawnych, każda zainteresowana osoba otrzyma osobny dokument w postaci uchwały o wpisie na listę radców prawnych.

 

UWAGA!

 

Uroczyste ślubowanie dla osób, w stosunku do których została podjęta uchwała o wpisie na listę radców prawnych, a Minister Sprawiedliwości nie złoży sprzeciwu, planowane jest na dzień 16 września 2022 r. Termin ten zostanie potwierdzony w osobnym komunikacie na stronie internetowej OIRP Poznań.

 

Po złożeniu ślubowania przed Dziekanem Rady OIRP Poznań, nowowpisani radcy prawni zobowiązani są do niezwłocznego złożenia zawiadomienia o formie wykonywaniu zawodu radcy prawnego dostępnego m.in. na stronie internetowej: https://www.poznan.oirp.pl/radca-prawny/twoje-formalnosci/dokumenty/

Możliwe jest też złożenie ww. dokumentu poprzez system extranet radców prawnych (baner do logowania znajduje się na stronie internetowej OIRP Poznań). W przeciągu 2 tygodni po złożeniu ślubowania na radcę prawnego zostaną Państwu aktywowane konta ww. systemie, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni w osobnej wiadomości mailowej, przesłanej na adres – w przypadku „byłych aplikantów” – podany do tej pory w ekstranecie aplikantów, w przypadku osób wpisujących się na listę bez odbycia aplikacji – na adresy mailowe podane w kwestionariuszach osobowych (oraz wykorzystywane do kontaktu podczas organizacji samego egzaminu radcowskiego).

Przypominamy też, że na radcach prawnych spoczywa obowiązek wykonywania zawodu zgodnie z Kodeksem Radcy Prawnego, Regulaminem Wykonywania Zawodu, a także regularne opłacanie składek radcowskich oraz doskonalenie zawodowe. Informacje przydatne w trakcie wykonywania zawodu znajdują się na stronie OIRP Poznań w zakładce „Radcy Prawnego”.

PYTANIA dotyczące wykonywania zawodu radcy prawnego – prosimy kierować na adres rada@poznan.oirp.pl

 

Dział Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

21.05.2024

Dziekan dziękuje za udział w Wyborach Delegatów na Zgromadzenie

 

21.05.2024

Konferencja Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3.0 – zaproszenie do składania abstraktów

𝐃𝐨 𝐤𝐨ń𝐜𝐚 𝐦𝐚𝐣𝐚 można pod adresem 𝗸𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗷𝗮@𝗲𝘀𝘁𝗲𝘁𝘆𝗸𝗮𝗶𝗰𝗵𝗶𝗿𝘂𝗿𝗴𝗶𝗮.𝗽𝗹 składać propozycje tematów i abstrakty do organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo w Medycynie – Medycyna w Prawie 3.0”. 𝗧𝗿𝘇𝗲𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗱𝘆𝗰𝗷𝗮 𝗞𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗷𝗶 𝗡𝗮𝘂𝗸𝗼𝘄𝗲𝗷 „𝗣𝗿𝗮𝘄𝗼 𝘄 𝗠𝗲𝗱𝘆𝗰𝘆𝗻𝗶𝗲 – 𝗠𝗲𝗱𝘆𝗰𝘆𝗻𝗮 𝘄 𝗣𝗿𝗮𝘄𝗶𝗲” w ramach panelów naukowych i doktoranckich skierowana jest do studentów kierunków prawniczych, […]

Wielkość czcionki
Kontrast