e-skarbonka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zamknij

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 9 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dot. zgodności Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 3/21)

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 9 października 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności

Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 3/21)

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań podejmowanych przez organy władzy publicznej, które zmierzają do zakwestionowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października br., w sprawie o sygnaturze akt K 3/21, zainicjowane wnioskiem Prezesa Rady Ministrów, podważa w sposób bezpośredni zasady prawa Unii Europejskiej, do których przestrzegania Polska zobowiązała się przystępując do Wspólnoty w 2004 r. Należy wyraźnie podkreślić, że te zasady stanowią wspólne, podstawowe prawa i wolności wyprowadzone z porządków konstytucyjnych państw członkowskich UE oraz z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. Na tych samych podstawach zbudowano polską ustawę zasadniczą z 1997 r. i w żaden sposób normy prawa Unii Europejskiej nie pozostają w sprzeczności z polskim porządkiem konstytucyjnym. Co więcej, to także kształtowany od wieków dorobek polskiej myśli demokratycznej, którego owocem był wybuch rewolucji Solidarności w 1980 r., przyczynił się do ukształtowania wartości, których odzwierciedleniem są podstawowe reguły traktatowe i normy wyrażone w prawie Unii Europejskiej.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi przede wszystkim rażące naruszenie polskiej ustawy zasadniczej, zgodnie z którą Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Konstytucja z 1997 r. jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozostaje w żadnej sprzeczności z traktatami międzynarodowymi, tworzącymi Unię Europejską. Wbrew stanowisku Trybunału Konstytucyjnego, członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz respektowanie przez jej władze traktatów unijnych stanowi gwarancję naszej suwerenności i utrzymania rządów demokratycznych.

Przedmiotowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest również rażąco niezgodne z prawem Unii Europejskiej, w zakresie w jakim podważa kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do dokonywania wykładni unijnej zasady państwa prawa, zasady lojalnej współpracy i zasady skutecznej ochrony sądowej.

Podstawowym celem, przed jakim stoi każda władza, jest troska o dobro wspólne, a przynależność do rodziny narodów europejskich i respektowanie jej dorobku prawnego jest gwarantem rozwoju cywilizacyjnego oraz bezpieczeństwa Państwa Polskiego.

Pozostałe informacje

20.01.2022

Ruszyła X edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich!

Szanowni Państwo, rozpoczęła się X edycja Turnieju Negocjacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. W dotychczasowych edycjach projektu realizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych wzięło udział już ponad tysiąc aplikantów radcowskich. Celem turnieju jest doskonalenie wśród uczestników cennych, zwiększających konkurencyjność na rynku prawniczym, umiejętności negocjacyjnych, a także propagowanie negocjacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, pozwalającej na wykorzystanie rozwiązań […]

19.01.2022

Przekaż 1% swojego podatku za 2021 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego Fundacji Radców Prawnych Subsidio Venire

Fundacja Subsidio Venire nieprzerwanie od 2009 roku niesie pomoc tym radcom prawnym i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Stworzona została przez radców dla radców, aby dać wyraz jedności i solidarności środowiska. Okazała się bardzo potrzebną organizacją, która zapewnia wsparcie finansowe i materialne. – W ciągu ostatniego roku Fundacja pomogła 34 radcom […]

Wielkość czcionki
Kontrast