EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2022 - informacje i rejestracja

Zamknij

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 9 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dot. zgodności Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 3/21)

Stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 9 października 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności

Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 3/21)

 

Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych wyraża zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich działań podejmowanych przez organy władzy publicznej, które zmierzają do zakwestionowania członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października br., w sprawie o sygnaturze akt K 3/21, zainicjowane wnioskiem Prezesa Rady Ministrów, podważa w sposób bezpośredni zasady prawa Unii Europejskiej, do których przestrzegania Polska zobowiązała się przystępując do Wspólnoty w 2004 r. Należy wyraźnie podkreślić, że te zasady stanowią wspólne, podstawowe prawa i wolności wyprowadzone z porządków konstytucyjnych państw członkowskich UE oraz z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. Na tych samych podstawach zbudowano polską ustawę zasadniczą z 1997 r. i w żaden sposób normy prawa Unii Europejskiej nie pozostają w sprzeczności z polskim porządkiem konstytucyjnym. Co więcej, to także kształtowany od wieków dorobek polskiej myśli demokratycznej, którego owocem był wybuch rewolucji Solidarności w 1980 r., przyczynił się do ukształtowania wartości, których odzwierciedleniem są podstawowe reguły traktatowe i normy wyrażone w prawie Unii Europejskiej.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi przede wszystkim rażące naruszenie polskiej ustawy zasadniczej, zgodnie z którą Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Konstytucja z 1997 r. jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozostaje w żadnej sprzeczności z traktatami międzynarodowymi, tworzącymi Unię Europejską. Wbrew stanowisku Trybunału Konstytucyjnego, członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz respektowanie przez jej władze traktatów unijnych stanowi gwarancję naszej suwerenności i utrzymania rządów demokratycznych.

Przedmiotowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest również rażąco niezgodne z prawem Unii Europejskiej, w zakresie w jakim podważa kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do dokonywania wykładni unijnej zasady państwa prawa, zasady lojalnej współpracy i zasady skutecznej ochrony sądowej.

Podstawowym celem, przed jakim stoi każda władza, jest troska o dobro wspólne, a przynależność do rodziny narodów europejskich i respektowanie jej dorobku prawnego jest gwarantem rozwoju cywilizacyjnego oraz bezpieczeństwa Państwa Polskiego.

Pozostałe informacje

04.08.2022

Konkurs Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022

Wystartowała XI edycja konkursu Wolters- Kluwer – Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2022. Jury wyłoni młodych prawników wyróżniających się wiedzą, pracą na rzecz społeczeństwa i państwa prawa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy. W konkursie Rising Stars mogą wziąć udział prawnicy do 35 roku życia, pracujący zarówno w kancelariach, jak i w firmach oraz innych podmiotach (np. […]

02.08.2022

DOMEK DLA UCHODŹCY

Wielkość czcionki
Kontrast