NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich – po egzaminie wstępnym 2021 r.

W związku z przeprowadzonym w dniu 25 września 2021 r. egzaminem wstępnym na aplikację radcowską oraz zbliżającą się procedurą wpisu na listę aplikantów radcowskich informujemy, że osoby chcące rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej (od 1 stycznia 2022 r.) w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu winny złożyć najpóźniej do dnia 18 października 2021 r. do godziny 15.00 włącznie następujące dokumenty:

(prosimy pamiętać, iż niżej wymienione dokumenty muszą być podpisane !!!)

 

1. wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich – adresowany do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (dokument ten nie ma żadnego wzorca, treść należy przygotować samemu) wraz z:

2. dokumentem potwierdzającym wykształcenie prawnicze: (jeśli dyplom w oryginale, odpisie lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem został złożony wraz z dokumentacją na egzamin wstępny – nie ma potrzeby składania go ponownie).

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych,  na listę aplikantów radcowskich może być wpisana osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast z ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) wynika, że potwierdzeniem uzyskania odpowiedniego tytułu zawodowego, a tym samym ukończenia studiów wyższych jest otrzymanie uczelnianego dyplomu ukończenia studiów. Wobec powyższego, przy procedurze wpisu na listę  aplikantów w żadnym wypadku nie ma zastosowania przepis art. 332  ust. 2 pkt 4 ustawy o radcach prawnych, dotyczący możliwości dołączenia do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Stan faktyczny dotyczący wersji dokumentu złożonego na rzecz egzaminu wstępnego – można jeszcze sprawdzić na swoim koncie w systemie EWNAR, tj. systemie rejestracji na egzamin wstępny.

3. aktualną informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych, do wniosków o wpis na listę aplikantów radcowskich dołącza się aktualną  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem). Wskazuje się, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web W tym wypadku – należy dołączyć do wniosku nośnik cyfrowy (płyta CD, DVD, pendrive) zawierający plik stanowiący w tym wypadku właściwy dokument.

4. oświadczenia kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

5. oświadczeniem kandydata o korzystaniu przez niego w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych.

6. oryginałem opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich – 280,00 zł (tj. 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę) wpłaconej na konto OIRP w Poznaniu:

(podstawa uiszczenia opłaty to §4 ust. 2 uchwały nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych)

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Oddział w Poznaniu

34 1090 1359 0000 0000 3501 8502

(w tytule przelewu: imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich”)

 

Osoby podchodzące do Egzaminu Wstępnego:

– przed Komisją nr 1 i 2– składają wnioski w Dziale Aplikacji OIRP Poznań – pokój nr 33 (III piętro OIRP Poznań),

– przed Komisją nr 3 – składają wnioski w Sekretariacie Radców Prawnych OIRP Poznań – pokój nr 23 (II piętro OIRP Poznań).

Pozostałe informacje

22.09.2023

Komunikat – w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne – I termin – II rok aplikacji 2023

Uwaga Aplikanci II roku,   poniżej znajduje się informacja z podziałem zdających w sprawie kolokwium z przedmiotu Prawo Spółek Handlowych, Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne w dniach 16-19 października 2023 r. Kolokwium każdego dnia rozpoczynać będzie się o godzinie 15.00. Lista z podziałem na dni – plik .pdf   Dział Aplikacji OIRP Poznań

21.09.2023

Fotorelacja i wyniki z Radcowskiego Pikniku Golfowego 2023

  Puchar Dziekana otrzymała drużyna w składzie: Hanna Tatarkiewicz-Jeske Jacek Lorych Maksa Wentlandt Paweł Kotowski W konkursie Hole in One najbliżej trafienia do dołka był Pan Grzegorz Moliński. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: https://tiny.pl/cfnzc  

Wielkość czcionki
Kontrast