EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Warsztat – „Przygotowanie do negocjacji – kluczowy element efektywnych negocjacji”

Zamknij

Radcy prawni i adwokaci na spotkaniu w sprawie zmian w kpc

WSPÓLNY KOMUNIKAT

W dniu 2 lutego 2021r. przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego – adwokackiego mec. Rafał Dębowski – sekretarz NRA i radców prawnych mec. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP spotkali się z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anną Dalkowską i kierownictwem Departamentu Legislacji Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zasadniczym przedmiotem rozmów był projekt o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) w zakresie proponowanych zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku po ustaniu ostatniego z ww. stanów. Podczas spotkania przedstawiciele obu samorządów przedłożyli opinie prawne o projekcie ustawy oraz postulaty legislacyjne.

Przedstawiciele naszych samorządów zwrócili uwagę na najważniejsze zagrożenia i problemy wynikające z przedłożonego do Sejmu projektu ustawy. Wskazali na brak zabezpieczeń procesowych dla obywateli – uczestników wymiaru sprawiedliwości dotkniętych skutkami epidemii. Ważnym elementem rozmów były kwestie związane z zapewnieniem prawidłowości doręczeń pełnomocnikom procesowym korespondencji drogą elektroniczną, jak też zapewnienie możliwości sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez powrót do posiedzeń stacjonarnych z alternatywą dla posiedzeń zdalnych i jako wyjątkiem posiedzeń niejawnych. Rozmawiano również o liczebności składów orzekających.

Strony zgodziły się z potrzebą wypracowania rozwiązań alternatywnych, tak aby w sposób należyty chronić interesy uczestników wymiaru sprawiedliwości – stron i pełnomocników procesowych przy zapewnieniu zasady ciągłości i sprawności funkcjonowania sądów. W zakresie doręczeń przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości ze zrozumieniem przyjęli postulaty samorządów zawodowych dotyczące wydłużenia skutku doręczenia do 14 dni i zabezpieczenia uzyskania informacji o wysłaniu korespondencji w tej formie.

Strony ustaliły konieczność dalszych prac nad tą propozycją legislacyjną i wypracowania alternatywnych, satysfakcjonujących nasze środowiska zawodowe propozycji. Konkluzją ze spotkania jest także potrzeba dalszych rozmów w celu wypracowania długofalowych rozwiązań w zakresie informatyzacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Pod wspólnym komunikatem podpisali się : r.pr. Włodzimierz Chróścik – Prezes KRRP oraz adw. Rafał Dębowski – Sekretarz NRA

 

Pozostałe informacje

26.02.2021

Informacja o otwartych zgłoszeniach dla radców prawnych do programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego – zgłoszenia do 3 marca 2021 r.

Szanowni Państwo, w porozumieniu z Wiceprezesem KRRP Panem Michałem Korwek oraz Przewodniczącą Komisji Zagranicznej KRRP Panią Joanną Wisłą-Płonką przekazujemy w załączeniu informację o otwartym naborze do programu CRIMILAW nt. europejskiego prawa i postępowania karnego. Program dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, dla radców prawnych z Polski przewidziano 15 miejsc, udział jest odpłatny. Zgłoszenia otwarte są […]

23.02.2021

Warsztat – „Przygotowanie do negocjacji – kluczowy element efektywnych negocjacji”

Przygotowanie jest, jak potwierdzają autorytety z dziedziny negocjacji i profesjonalni negocjatorzy, kluczowym elementem przewagi negocjacyjnej. Nie można wygrać w negocjacjach, bez profesjonalnego przygotowania. Warsztat dostarcza umiejętności i narzędzi jak to robić. Każdy uczestnik ma możliwość nabycia praktycznej wiedzy oraz sprawdzenia jej w negocjacjach w trakcie warsztatu. Ilość uczestników warsztatu – 20 osób Program: Warsztat składa się z 3 części: Część pierwsza – wyjaśnienie pojęć, zasad i narzędzi stosowanych w przygotowaniu do symulacji negocjacji, każdy uczestnik uzyskuje możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach Część druga – praktyczne przygotowanie do negocjacji poprzez opracowanie praktycznego […]

Wielkość czcionki
Kontrast