Harmonogram szkoleń w formie webinarium na I półrocze 2021 r.

Sza­now­ni Pań­stwo,

przesyłamy w załączeniu harmonogram szkoleń w I półroczu 2021 r.

Pierwsze szkolenie odbędzie się już w najbliższy piątek, tj. 05 lutego br. w godzinach 17:00 – 20:00.

* Na do­bę przed pla­no­wa­nym szko­le­niem, każ­dy rad­ca praw­ny OIRP w Po­zna­niu otrzy­mu­je in­dy­wi­du­al­ny i uni­kal­ny link z za­pro­sze­niem na szko­le­nie (na adres mailowy główny podany przez radcę w extranecie), bez wzglę­du na to czy bę­dzie uczest­ni­czyć w da­nym szko­le­niu.

Serdecznie za­pra­sza­my do udzia­łu w webinariach

 

Dzie­kan Ra­dy OIRP w Po­zna­niu – mec. Hen­ryk Ku­li­gow­ski

Wi­ce­dzie­kan Ra­dy OIRP w Po­zna­niu – mec. Zbi­gniew Tur

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego przy OIRP w Poznaniu

 

Pozostałe informacje

01.12.2021

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Prawo dla przedsiębiorców” pt. Wsparcie państwa na rzecz MŚP (ONLINE – 7.12.2021 r., godz. 9:30-16:15)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu objęła honorowym patronatem II Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Prawo dla przedsiębiorców” pt. Wsparcie państwa na rzecz MŚP, organizowanej ONLINE w dniu 7 grudnia 2021 w godz. 9:30 – 16:15. Za udział w konferencji przysługuje radcom prawnym 5 punktów szkoleniowych na podstawie certyfikatu, wydanego przez organizatora. Szczegółowe informacje: https://konferencja-msp.pl […]

29.11.2021

10. Kongres Prawa Medycznego – 2/3 grudnia 2021

Szanowni Państwo, w dniach 2-3 grudnia 2021 r., odbędzie się  10 Kongres Prawa Medycznego organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, tym razem w formie hybrydowej dając możliwość dołączenia stacjonarnie lub online. Udział w wydarzeniu upoważnia do otrzymania 28 punktów szkoleniowych. Wydarzenie to od kilku lat cieszy się uznaniem wśród szerokiego grona uczestników z całej Polski […]

Wielkość czcionki
Kontrast