WYBORY SAMORZĄDOWE 2020

Zamknij

Komunikat – dodatkowe informacje organizacyjne w sprawie Egzaminu Radcowskiego w 2020 roku

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że w dniach od 23 do 26 czerwca br. dla osób zdających egzamin radcowski będzie udostępniony bezpłatny parking A1 znajdujący się obok lodowiska.

Parking znajdujący się obok Lokomotywy jest już odpłatny.

Jednocześnie poniżej prezentujemy Państwu zaktualizowane informacje dla zdających egzamin radcowski związane z jego przeprowadzeniem w warunkach organizacyjnych wywołanych stanem epidemii.

Aktualizacja dotyczy punktu 16 – tj. korzystania z systemu informacji prawnej oraz drukarek.

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

 

Informacje dla zdających egzamin radcowski związane z jego przeprowadzeniem w warunkach organizacyjnych wywołanych stanem epidemii.

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie taki zdający, u którego nie występują  objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Stawiennictwo zdającego z naruszeniem warunków określonych w pkt 1 i 2 stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego zdającego z egzaminu.
 4. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się oraz w przypadku zdających – matek karmiących dziecko piersią (na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po karmieniu).
 5. Podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający przechowuje swoje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby ze swoimi rzeczami obrębie swojego miejsca egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający kontakt dotykowy osobom trzecim.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie na egzamin: sprzętu komputerowego, dozwolonych materiałów egzaminacyjnych (tekstów ustaw, komentarzy i orzecznictwa), własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itp.
 7. Obowiązuje zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy przyniesionej na egzamin.
 8. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych, w tym telefonów komórkowych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.
 9. Organizator nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje i przekąski.
 10. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m.) oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Na teren obiektu, bezpośrednio przylegający do sali egzaminacyjnej, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego długopisu.
 13. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu co najmniej 2 m. od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie numeru stolika, losowanie koperty z numerem kodu, itp);
 14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania; korzystanie z przyłbicy uwarunkowane jest przedłożeniem zaświadczenia lekarskiego.
 2. Przy wejściu na salę egzaminacyjną, przy stanowiskach z systemem informacji prawnej oraz drukarkami umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk, jednorazowe rękawiczki oraz pojemnik na zużyte rękawiczki. Każdy ze zdających przed skorzystaniem z tych urządzeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki. Zdający ma obowiązek zdezynfekować dłonie po zdjęciu rękawiczek po skorzystaniu z tych urządzeń, a rękawiczki usunąć do kosza.
 3. Każdy ze zdających w razie skorzystania z toalety ma obowiązek zdezynfekowania rąk przed ponownym wejściem na salę egzaminacyjną
 4. Po zakończeniu czasu rozwiązywania zadań zdający drukuje pracę zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej i oddaje zadanie członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu co najmniej 2m. od innych zdających. W tym czasie inni zdający pozostają nadal przy swoich stolikach i czekają na zwolnienie miejsca przy stanowisku komputerowym z drukarką.

Pozostałe informacje

27.05.2020

Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym

Szanowni Państwo,   poniżej przedstawiamy Państwu wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów adwokackiego i radcowskiego w terminie dodatkowym.   Sekcja Aplikacji OIRP Poznań   Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego

26.05.2020

Komunikat dla osób zdających egzamin radcowski w 2020 r.

Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, że w dniu 26 maja 2020 r., na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-dla-zdajacych-egzamin-adwokacki-i-radcowski-w-terminie-dodatkowym-23-26-czerwca-2020-r został opublikowany komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki w 2020 r. oraz Przewodniczącej Zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2020 r. dla zdających egzaminy adwokacki i radcowski w […]

Wielkość czcionki
Kontrast