EGZAMIN RADCOWSKI 2020 - NOWY TERMIN

Zamknij

Składanie wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2018

W związku z ogłoszeniem przez komisje egzaminacyjne wyników Egzaminu Radcowskiego w roku 2018, osoby, które otrzymały wynik pozytywny i zamierzają w najbliższym czasie złożyć wniosek o podjęcie przez Radę OIRP w Poznaniu uchwały o wpisie na listę radców prawnych, zobowiązane są do złożenia oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii następujących dokumentów, stosownie do treści przepisu art. 24 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz §10 załącznika do uchwały nr 275/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 110/VII/2010 Krajowej rady radców prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich:

 

1. W przypadku osób, które do egzaminu radcowskiego przystępowały na podstawie ukończonej aplikacji radcowskiej:

– wniosek o wpis na listę radców prawnych

– aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed jego złożeniem.

Wskazuje się jednocześnie, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

– oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych

2. W przypadku osób, które do egzaminu radcowskiego przystępowały bez ukończenia aplikacji radcowskiej:

– oprócz wyżej wymienionych: oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów uprawniających dopuszczenie do egzaminu radcowskiego – w tym – oryginał dyplomu ukończenia studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza

 

W obu przypadkach należy także załączyć oryginał  dowodu opłaty wpisowej – na konto OIRP Poznań:

zgodnie z §4 i §5 uchwały nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych:

a)      od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy (tj. po ukończonej aplikacji radcowskiej) – opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 1260,00 zł

b)      od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy (bez odbytej aplikacji radcowskiej) – opłata za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości: 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2100,00 zł

Dodatkowo – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy

 

Wszystkie wnioski o wpis prosimy składać w Sekretariacie OIRP Poznań – II PIĘTRO:

– od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 ustawy – do dnia 25 maja 2018 r.

od kandydatów ubiegających się o wpis na listę radców prawnych na podstawie  art. 24 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 2 ustawy – do dnia 21 maja 2018 r.

tak aby uchwały w sprawie wpisu mogły zostać podjęte podczas planowanego w dniu 28 maja 2018r. posiedzenia Rady OIRP w Poznaniu. Wnioski w sprawie wpisu na listę radców prawnych muszą dotrzeć fizycznie do OIRP Poznań do ww. dni aby mogły być sprawdzone pod względem formalnym. Wnioski, które zostaną nadane pocztą i zostaną doręczone po wskazanych terminach – będą oczekiwać na kolejne posiedzenie Rady OIRP Poznań.

Po powzięciu uchwał w sprawie wpisu na listę radców prawnych, każda zainteresowana osoba otrzyma indywidualną uchwałę o wpisie na listę radców prawnych.

UWAGA! Uchwała o wpisie na listę radców prawnych nie stanowi jeszcze o tym, że wnioskodawca stał się już osobą wykonującą zawód radcy prawnego!

Poza obowiązkiem wysłania uchwał w sprawie wpisu na listę radców prawnych do osób zainteresowanych, uchwały wraz z aktami osobowymi wysyłane są do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo ma 30 dni na zbadanie akt sprawy i złożenie sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych. Po powrocie akt z Ministerstwa z adnotacją o braku sprzeciwu, wnioskodawca może przystąpić do ślubowania na radcę prawnego.

Tradycją OIRP Poznań jest organizowanie jednego większego ślubowania dla przyszłych radców prawnych. Planowany, najbliższy termin ślubowania to 20 lipca 2018 r. Termin ten zostanie potwierdzony w osobnym komunikacie na stronie internetowej OIRP Poznań.

Osoby składające ślubowanie najczęściej robią to w togach radcowskich, nie ma jednak obowiązku posiadania takiej togi do ślubowania. Obowiązuje jednakże strój formalny.

Dopiero po złożeniu ślubowania przed Dziekanem Rady OIRP Poznań, wpis na listę radców prawnych upoważnia do wykonywania zawodu.

Po złożeniu ślubowania na radcę prawnego, jesteście Państwo zobowiązani do złożenia zawiadomienia o wykonywaniu zawodu radcy prawnego dostępnego m.in. na stronie internetowej: https://www.poznan.oirp.pl/radca-prawny/twoje-formalnosci/dokumenty/ i przesłania go niezwłocznie do siedziby OIRP Poznań.

Ten oraz pozostałe dokumenty dotyczące statusu radcy prawnego dostępne będą także w extranecie radców prawnych (baner do logowania znajduje się na stronie internetowej OIRP Poznań).  Państwa konta jako radców prawnych winny być aktywne w przeciągu 2 tygodni po złożeniu ślubowania na radcę prawnego.

Na osobie wpisanej na listę radców prawnych spoczywa obowiązek wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z Kodeksem Radcy Prawnego, Regulaminem Wykonywania Zwodu, a także regularne opłacanie składek radcowskich oraz doskonalenie zawodowe. Informacje przydatne w trakcie wykonywania zawodu znajdują się na stronie OIRP Poznań w zakładce „dla Radców”.

 

Sekcja Aplikacji OIRP Poznań

Pozostałe informacje

21.05.2020

Nowy termin Egzaminu Radcowskiego w 2020 r.

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,  po zasięgnięciu opinii odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i  Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego […]

12.03.2020

Przesunięcie terminu egzaminów adwokackiego, radcowskiego i uzupełniającego na aplikację sędziowską – Komunikat Biura Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło o przesunięciu terminu prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 roku oraz konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia 2020 roku. Decyzja podyktowana jest troską o […]

Wielkość czcionki
Kontrast