E-Skarbonka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zamknij

HARMONOGRAM SZKOLEŃ W I PÓŁROCZU 2020 ROKU – AKTUALIZACJA

W za­łą­cze­niu prze­ka­zu­je­my uzu­peł­nio­ny har­mo­no­gram szko­leń na I pół­ro­cze 2020 ro­ku od marca do czerwca wraz z rejonami Kalisz/Ostrów Wlkp – Leszno – Konin.

Uprzej­mie przy­po­mi­na­my, iż 31.12.2020 r. koń­czy się obec­ny Cykl Sz­ko­le­nio­wy 2018-2020.
Radca prawny zobowiązany jest do uzyskania w nim minimum 40 punktów szkoleniowych.

Jest możliwość korzystania ze szkoleń e-learningowych: https://e-learning.kirp.pl/login/index.phppo ukończeniu szkolenia należy pobrać certyfikat i załączyć go do extranetu. Punkty NIE NALICZAJĄ się automatycznie.

Sz­ko­le­nia or­ga­ni­zo­wa­ne przez in­ne podmio­ty niż OIRP w Po­zna­niu, pro­si­my zgła­szać za po­mo­cą extra­ne­tu:

https://ne­xtra­net.de­vcon­fi­do.pl/rad­ca­/lo­gin?izba­=po­znan wraz z za­łą­czo­ny­mi za­świad­cze­nia­mi.
W extranecie można sprawdzić stan punktowy w obecnym cyklu 2018-2020.

Instrukcja do logowania:
Twoim loginem jest numer wpisu. Podczas wpisywania loginu używaj dużych liter (np. PZ-1234; KN-1234; KL-1234; LS-1234 bez tzw. ‚łamania na rok’)
Jeżeli to Twoja pierwsza wizyta:
Hasło to 3 pierwsze litery nazwiska, 3 pierwsze litery imienia i 3 ostatnie cyfry PESEL. W sumie 9 znaków. Do wpisywania hasła użyj małych liter, bez „polskich znaków”. Po zalogowaniu zmień hasło na swoje własne!

W ra­zie pro­ble­mów pro­si­my o kon­takt na ad­res ma­ilo­wy: szko­le­nia­@po­znan.oirp.pl

 

Wielkość czcionki
Kontrast