EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij
Ogłoszenia

Zieliński Chęciński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych zatrudni radcę prawnego

12.02.2020

**Kan­ce­la­ria Praw­na Zie­liń­ski Chę­ciń­ski i Part­ne­rzy­** w Po­zna­niu – zcple­gal.pl

W związ­ku z bar­dzo dy­na­micz­nym roz­wo­jem po­szu­ku­je­my do współ­pra­cy RADCÓW PRAWNYCH.

**Miej­sce pra­cy­**: ul. Ko­ściel­na 37, Po­znań; no­wo­cze­sne, kli­ma­ty­zo­wa­ne biu­ro, sym­pa­tycz­ny, mło­dy ze­spół.

**Obo­wiąz­ki:**
* spo­rzą­dza­nie i opi­nio­wa­nie umów, kom­plek­so­we pro­wa­dze­nie spraw, two­rze­nie pism są­do­wych, za­stęp­stwo pro­ce­so­we, wspar­cie ob­słu­gi klien­tów kan­ce­la­rii.

**Ocze­ki­wa­nia:**
* wy­so­ka kul­tu­ra oso­bi­sta;
* do­świad­cze­nie w pra­cy w kan­ce­la­rii praw­nej lub dzia­le praw­nym fir­my – mi­ni­mum 1 rok;
* ko­mu­ni­ka­tyw­ność;
* bar­dzo do­bra zna­jo­mość prze­pi­sów pra­wa cy­wil­ne­go i ich prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia;
* ter­mi­no­wość, skru­pu­lat­ność i sa­mo­dziel­ność w wy­ko­ny­wa­niu za­dań;
* życz­li­wość i po­zy­tyw­ne po­dej­ście do ży­cia 🙂

**Mi­le wi­dzia­ne:**
* do­świad­cze­nie w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z klien­tem;
* doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa spółek handlowych
* pra­wo jaz­dy kat. B. (czyn­ne 🙂 )

**For­ma za­trud­nie­nia­** – umo­wa o współ­pra­cę

**Wy­na­gro­dze­nie­** – atrak­cyj­ne, po­wy­żej śred­niej – w za­leż­no­ści od do­świad­cze­nia, dys­po­zy­cyj­no­ści i po­sia­da­nych upraw­nień. Prze­wi­dy­wa­ne bo­nu­sy 🙂

CV wraz z klau­zu­lą o prze­twa­rza­niu da­nych oso­bo­wych (RODO) pro­szę wy­słać na ad­res e-ma­il:

of­fi­ce­@zc­ple­gal.pl.

Po za­koń­cze­niu pro­ce­su re­kru­ta­cji CV zo­sta­ną usu­nię­te. Uprzej­mie in­for­mu­je­my, że od­po­wia­da­my tyl­ko na wy­bra­ne kan­dy­da­tu­ry.

Wielkość czcionki
Kontrast