EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019 - informacje i rekrutacja

Zamknij
Ogłoszenia

Zastępstwo przed Sadem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

18.01.2019

Za­stęp­stwo przed Są­dem Re­jo­no­wym Po­znań Grun­wald i Je­ży­ce w Po­zna­niu na roz­pra­wie w dniu 22.01.2019 godz. 11.30 spra­wa cy­wil­na o za­pła­tę z po­zwem wza­jem­nym moż­li­we że ostat­nia roz­pra­wa – mo­wa koń­co­wa na­pi­sa­na. Wa­run­ki do uzgod­nie­nia mo­że być apli­kant. Kon­takt 601160556.

Wielkość czcionki
Kontrast