EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019 - informacje i rekrutacja

Zamknij
Ogłoszenia

Zastępstwo substytucyjne

11.01.2019

Po­trzeb­ne za­stęp­stwo do Są­du Okrę­go­we­go w Po­zna­niu na roz­pra­wę w dniu 9 lu­te­go godz. 9- spra­wa go­spo­dar­cza­-prze­słu­cha­nie świad­ków. Kon­takt : ma­il adam­pra­wo­@wp.pl lub tel 601084749 Wa­run­ki do uzgod­nie­nia.Mo­że być apli­kant

Wielkość czcionki
Kontrast