EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij
Ogłoszenia

Zastępstwo procesowe – Warszawa

19.11.2019

Rad­ca praw­ny o bo­ga­tym do­świad­cze­niu pro­ce­so­wym, po­dej­mie sta­łą lub do­raź­ną współ­pra­cę w za­kre­sie za­stęp­stwa pro­ce­so­wego na te­re­nie War­sza­wy. Wy­sta­wiam fak­tu­ry VAT.

Kon­takt: r.pr. An­na Gra­bek, an­na.gra­be­k@le­ga­l-gg.pl tel: 792014805

Z po­wa­ża­niem
r.pr. An­na Gra­bek

Wielkość czcionki
Kontrast