EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019 - informacje i rekrutacja

Zamknij
Ogłoszenia

Radca Prawny – obsługa przedsiębiorców

20.08.2019

Rad­ca Praw­ny z po­nad 6 let­nim do­świad­cze­niem w ob­słu­dze podmio­tów go­spo­dar­czych na­wią­że dłu­go­ter­mi­no­wą współ­pra­cę z przed­się­bior­cą (tak­że ja­ko pro­ku­rent lub peł­no­moc­nik). Do­tych­cza­so­we do­świad­cze­nie w ob­sza­rze sze­ro­ko po­ję­te­go pra­wa go­spo­dar­cze­go, pra­wa cy­wil­ne­go, pra­cy, com­plian­ce. Moż­li­wość swo­bod­nej pra­cy w j. ang.

Tel. kon­tak­to­wy: +48 502 654 913

Wielkość czcionki
Kontrast