EGZAMIN RADCOWSKI 2020

Zamknij
Ogłoszenia

APLIKANT RADCOWSKI z okolic Leszna – FORMA ZATRUDNIENIA – UMOWA ZLECENIA

12.02.2020

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ PZU S.A./ PZU Ży­cie S.A. w Po­zna­niu

poszukuje osób odbywających aplikację (I, II lub III rok) z okolic LESZNA.

Oferujemy pracę w ww. lokalizacji, w elastycznych godzinach (forma zatrudnienia umowa zlecenia), w młodym zespole zajmującym się prowadzeniem spraw sądowych. Nie wymagamy doświadczenia, gwarantujemy możliwość nauki i pełne wprowadzenie w zakres obowiązków.

Wy­bra­na oso­ba bę­dzie od­po­wie­dzial­na za:

  • Re­pre­zen­to­wa­nie PZU SA oraz PZU Ży­cie SA w po­stę­po­wa­niach przed są­da­mi po­wszech­ny­mi
  • Opra­co­wy­wa­nie pro­jek­tów pism pro­ce­so­wych pod kie­run­kiem rad­cy praw­ne­go;
  • Przy­go­to­wy­wa­nie i pro­wa­dze­nie do­ku­men­ta­cji w po­sta­ci akt spra­wy;
  • Opra­co­wy­wa­nie pod kie­run­kiem rad­cy praw­ne­go pro­jek­tów opi­nii praw­nych;
  • Ob­słu­gę sys­te­mów ewi­den­cyj­nych zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Ze­spo­łu Obsługi Prawnej;
  • Współ­pra­cę z ko­mór­ka­mi we­wnętrz­ny­mi PZU SA w za­kre­sie po­zy­ski­wa­nia da­nych i do­ku­men­tów nie­zbęd­nych do pro­wa­dze­nia pro­ce­sów są­do­wych.

Od wy­bra­nej oso­by ocze­ku­je­my:

  • Wy­kształ­ce­nia wyż­sze­go praw­ni­cze­go, wpi­su na li­stę apli­kan­tów rad­cow­skich
  • Zna­jo­mo­ści ob­słu­gi kom­pu­te­ra z uwzględ­nie­niem sys­te­mów in­for­ma­cji praw­nej – Lex;
  • Pra­wo jaz­dy ka­te­go­rii B mile widzialne

Za­in­te­re­so­wa­ne oso­by pro­si­my o prze­sła­nie swo­je­go CV i li­stu mo­ty­wa­cyj­ne­go wraz z po­da­niem ty­tu­łu wia­do­mo­ści „re­kru­ta­cja – apli­kant rad­cow­ski” na ad­res e-ma­il:

sfrencel@p­zu.pl

oso­ba do kon­tak­tu: Sylwia Frencel-Strzelecka – rad­ca praw­ny, Kie­row­nik Ze­spo­łu Ob­słu­gi Praw­nej w Poznaniu.

Wielkość czcionki
Kontrast