NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – NPP 2023

W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGŁOSZEŃ

LUB NIEWYSTARCZAJĄCĄ ILOŚCIĄ ZGŁOSZEŃ

NA WYBRANE PUNKTY NPP W 2023

 

Prosimy o składanie deklaracji na niżej wymienione lokalizacje i punkty w powiatach.

 

Termin przesyłania zgło­szeń uzupełniających do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 12.00.

 Deklaracje proszę przesyłać na ad­res e-ma­il:

agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl

Punkty na które proszę składać deklaracje:

 1. Powiat jarociński, punkt w Starostwie Powiatowym w Jarocinie, wtorek i czwartek godz. 8.00-12.00
 2. Powiat kolski, punkt w Starostwie Powiatowym w Kole, dni: poniedziałek 10.00-14.00, wtorek g. 12.00-16.00, środa g. 10.00-14.00, czwartek g. 12.00-16.00, piątek g. 10.00-14.00
 3. Leszno Miasto, punkt w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie, Al. Zygmunta Krasińskiego 2, czwartek lub piątek godz. 15.00-19.00 – wskazany mediator
 4. Powiat nowotomyski punkt Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2, poniedziałek, środa, piątek g. 7.30-11.30, wtorek i czwartek g. 11.30-15.30
 5. Powiat ostrzeszowski punkt w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 3, od poniedziałku do piątku g. 12.00-16.00
 6. Powiat pleszewski punkt w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, ul. Poznańska 79, od poniedziałku do piątku g. 8.00-12.00 (ze szczególnym uwzględnieniem piątku)
 7. Powiat wrzesiński punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 1, poniedziałek, piątek godz. 8.00-12.00, wtorek, środa, czwartek godz. 13.00-17.00 – radcy prawni pełnią dyżury w miesiącach luty, marzec, czerwiec, lipiec, październik i grudzień.
 8. Powiat poznański, punkt w Kórniku, Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 34A, wtorek, środa i piątek w godz. 11.30-15.30

 

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia radców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r. https://www.poznan.oirp.pl/wp-content/uploads/2022/09/Uchwa%C5%82a-738_XI_2022-Prezydium-KRRP.pdf

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

 • prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;

1a) któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;

 • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w § 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
 • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
 • który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

 

W przy­pad­ku więk­szej ilo­ści zgło­szeń na da­ny punkt niż za­po­trze­bo­wa­nie, ob­słu­ga da­ne­go punk­tu nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej bę­dzie wy­ła­nia­na na dro­dze lo­so­wa­nia. Informacja o termi­nie lo­so­wa­nia zo­sta­nie za­miesz­czo­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej izby w zakładce „NPP – nie­od­płat­na po­moc praw­na” ze stosownym wyprzedzeniem.

 

Biuro OIRP w Poznaniu

Wielkość czcionki
Kontrast