EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

NPP 2021

W związ­ku z ko­niecz­no­ścią re­ali­za­cji za­pi­sów usta­wy z dnia 5 sierp­nia 2015 ro­ku o nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edu­ka­cji praw­nej ( tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), Okrę­go­wa Izba Rad­ców Praw­nych w Po­zna­niu w ce­lu za­pew­nie­nia ob­słu­gi punk­tów nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej na te­re­nie pod­le­głych po­wia­tów, ogła­sza na­bór rad­ców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej w 2021 ro­ku w po­szcze­gól­nych po­wia­tach.

Po­ni­żej za­miesz­cza­my lo­ka­li­za­cję punk­tów nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej z po­dzia­łem na po­szcze­gól­ne po­wia­ty ( uaktualnioną – na dzień 22.10.2020 r.) oraz de­kla­ra­cję zgło­sze­nio­wą dla rad­ców.

Zgło­sze­nia na po­da­ne po­wia­ty pro­szę prze­sy­łać do dnia 23 pa­ździer­ni­ka 2020 r. do godz. 12.00

na ad­res e-ma­il: sekretariat­@po­znan.oirp.pl

Zgło­sze­nia są przyj­mo­wa­ne tyl­ko na za­łą­czo­nych de­kla­ra­cjach. Uw­zględ­nia­ne bę­dą tyl­ko kom­plet­nie wy­peł­nio­ne de­kla­ra­cje zgod­nie ze wska­za­nia­mi.

W de­kla­ra­cji pro­szę wska­zać:

– je­den po­wiat w któ­rym chcą Pań­stwo peł­nić dy­żu­ry (pierw­szy wy­bór)

– ewen­tu­al­nie dru­gi po­wiat w któ­rym chcą Pań­stwo peł­nić dy­żur (dru­gi wy­bór)

Zgło­sze­nie na po­wiat dru­gie­go wy­bo­ru bę­dzie uwzględ­nia­ne je­śli ilość zgło­szeń z pierw­sze­go wy­bo­ru na ten po­wiat nie bę­dzie wy­star­cza­ją­ca.

– do­kład­ną lo­ka­li­za­cję punk­tu wraz z dniem ty­go­dnia oraz go­dzi­na­mi dy­żu­rów, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem przed­sta­wio­nym przez da­ny po­wiat

W ra­mach da­ne­go po­wia­tu moż­na po­dać do­wol­ną ilość lo­ka­li­za­cji i dni w ko­lej­no­ści ja­ką Pań­stwo pre­fe­ru­ją.

Zgło­sze­nia nie na de­kla­ra­cjach oraz nie za­wie­ra­ją­ce wszyst­kich wy­ma­ga­nych da­nych nie bę­dą uwzględ­nia­ne. Da­ne wska­za­ne na de­kla­ra­cji osób wy­zna­czo­nych zo­sta­ną prze­ka­za­ne do od­po­wied­nich po­wia­tów.

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia rad­ców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP Nr 97/IX/2015 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi, czy­li nie mo­gą mieć za­le­gło­ści w skład­kach sa­mo­rzą­do­wych (na dzień skła­da­nia de­kla­ra­cji) oraz nie mo­gą być ka­ra­ni dys­cy­pli­nar­nie do cza­su za­tar­cia ska­za­nia, a tak­że mu­szą mieć do­peł­nio­ny obo­wią­zek szko­le­nio­wy w ostat­nim cy­klu szko­le­nio­wym (czy­li 2015-2017). Po­nad­to nie mo­że być tak­że wska­za­ny rad­ca praw­ny, z któ­rym umo­wa o udzie­la­nie nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej zo­sta­ła roz­wią­za­na z przy­czyn do­ty­czą­cych rad­cy praw­ne­go.

W przy­pad­ku więk­szej ilo­ści zgło­szeń na da­ny punkt niż za­po­trze­bo­wa­nie, ob­słu­ga da­ne­go punk­tu nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej bę­dzie wy­ła­nia­na na dro­dze lo­so­wa­nia. Wy­zna­cza­nie rad­ców praw­nych w tym lo­so­wa­nie odbę­dzie się na Po­sie­dze­niu Ra­dy OIRP w Po­zna­niu. O ter­mi­nie lo­so­wa­nia zo­sta­nie za­miesz­czo­na in­for­ma­cja na stro­nie in­ter­ne­to­wej izby w za­kład­ce „NPP – nie­od­płat­na po­moc praw­na”.

W związ­ku z ko­nicz­no­ścią za­pew­nie­nia w punk­tach NPP nie­od­płat­nej me­dia­cji, rad­co­wie praw­ni speł­nia­ją­cy wa­run­ki, o któ­rych mo­wa w art. 4a ust. 6 usta­wy (wpi­sa­ni na li­stę me­dia­to­rów) bę­dą wy­zna­cza­ni do punk­tów NPP w pierw­szej ko­lej­no­ści.

Przy OIRP w Po­zna­niu dzia­ła Ośro­dek Me­dia­cji. Za­chę­ca­my do wpi­sy­wa­nia się na li­stę me­dia­to­rów pro­wa­dzo­ną przez Ośro­dek. In­for­ma­cje o za­sa­dach wpi­su znaj­dą Pań­stwo na stro­nie in­ter­ne­to­wej izby.

W związ­ku z fak­tem, że nie wszyst­kie po­wia­ty pod­pi­sa­ły już umo­wy na lo­ka­li­za­cje na rok 2021 po­da­ne lo­ka­li­za­cje i go­dzi­ny funk­cjo­no­wa­nia mo­gą ulec zmia­nie. W ta­be­li na żół­to za­zna­czo­ne zo­sta­ły po­wia­ty, któ­re nie po­twier­dzi­ły lo­ka­li­za­cji punk­tów na 2021 i w ce­lach re­kru­ta­cyj­nych przy­ję­li­śmy punk­ty NPP z 2020 ro­ku.

O zmia­nach tych bę­dą Pań­stwo in­for­mo­wa­ni po­przez za­miesz­cze­nie sto­sow­ne­go ogło­sze­nia na stro­nie in­ter­ne­to­wej izby w za­kład­ce NPP.

 

Zgło­sze­nia do punk­tów zlo­ka­li­zo­wa­nych na te­re­nie miasta Poznań i po­wia­tu po­znań­skie­go – pro­szę o uzu­peł­nie­nie in­for­ma­cji wy­ma­ga­nych de­kla­ra­cją o da­ne do­ty­czą­ce pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej – wpi­sa­nie ad­re­su i na­zwy tej­że dzia­łal­no­ści w tre­ści prze­sła­ne­go ma­ila nie­za­leż­nie od prze­sła­nia wy­peł­nio­nej de­kla­ra­cji, lub za­zna­cze­nie, że da­ny rad­ca praw­ny nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej.

Wielkość czcionki
Kontrast