NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA POWIAT NOWY TOMYŚL

W związku z powstałym wakatem w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nowotomyskim na 2023 rok, prosimy o składanie deklaracji przez radców prawnych chcących podjąć się dyżurów.

 

Lokalizacja: Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30,

co drugi wtorek w godz. 11.30-15.30 oraz co drugi piątek w godz. 7.30-11.30

Rozpoczęcie dyżurów od 1 sierpnia 2023 r.

 

Termin przesyłania zgło­szeń od dnia 18 lipca 2023 r. godz. 12.00 do dnia 20 lipca 2023 r. do godz. 12.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń

 Deklaracje proszę przesyłać na ad­res e-ma­il:

agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl

 

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia radców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 września 2022 r. https://www.poznan.oirp.pl/wp-content/uploads/2022/09/Uchwa%C5%82a-738_XI_2022-Prezydium-KRRP.pdf

Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:

  • prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;

1a) któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;

  • z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w § 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
  • który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  • który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

 

Biuro OIRP w Poznaniu

Wielkość czcionki
Kontrast