NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA - DLA RADCÓW PRAWNYCH, EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Zamknij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2023. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA POWIAT NOWY TOMYŚL

W związ­ku z po­wsta­łym wa­ka­tem w punk­cie nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej w po­wie­cie no­wo­to­my­skim na 2023 rok, pro­si­my o skła­da­nie de­kla­ra­cji przez rad­ców praw­nych chcą­cych pod­jąć się dy­żu­rów.

 

Lo­ka­li­za­cja: No­wy To­myśl, ul. Po­znań­ska 30,

co dru­gi wto­rek i czwartek w godz. 11.30-15.30 oraz co dru­ga środa w godz. 7.30-11.30

Roz­po­czę­cie dy­żu­rów od 1 października 2023 r.

 

Ter­min prze­sy­ła­nia zgło­­szeń od dnia 07 września 2023 r. godz. 16.00 do dnia 11 września 2023 r. do godz. 13.00.

De­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń

 De­kla­ra­cje pro­szę prze­sy­łać na ad­­res e-ma­­il:

agniesz­ka.draz­kie­wi­cz@po­znan.oirp.pl

 

Ra­d­cy pra­w­ni  – ka­n­dy­­da­­ci mu­­szą spe­ł­niać wa­­ru­n­ki okre­­ślo­­ne w re­­gu­­la­­mi­­nie wy­­zna­­cza­­nia rad­ców pra­w­nych do udzie­­la­­nia nie­­o­d­pła­t­nej po­­mo­­cy pra­w­nej i do­­ku­­me­n­to­­wa­­nia tej po­­mo­­cy bę­­dą­­cym za­­łą­cz­ni­­kiem do Uch­wa­­ły KRRP Nr 738/XI/2022 z dnia 21 wrze­śnia 2022 r. https://www.po­znan.oirp.pl/w­p-con­ten­t/u­plo­ad­s/2022/09/Uch­wa­%C5%82a­-738_XI_2022-Pre­zy­diu­m-KRRP.pdf

Wy­zna­czo­nym do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i za­stęp­cą wy­zna­czo­ne­go nie mo­że być rad­ca praw­ny:

  • pra­wo­moc­nie uka­ra­ny dys­cy­pli­nar­nie – do cza­su za­tar­cia ka­ry dys­cy­pli­nar­nej;

1a) któ­re­mu udzie­lo­ne zo­sta­ło ostrze­że­nie przez dzie­ka­na, o któ­rym mo­wa w art. 66 usta­wy z dnia 6 lip­ca 1982 r. o rad­cach praw­nych, od któ­re­go rad­ca praw­ny nie od­wo­łał się w ter­mi­nie al­bo któ­re zo­sta­ło utrzy­ma­ne w mo­cy przez sąd dys­cy­pli­nar­ny – przez okres ro­ku od upły­wu ter­mi­nu do od­wo­ła­nia al­bo utrzy­ma­nia w mo­cy;

  • z któ­rym umo­wa o udzie­la­nie nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej, za­war­ta na pod­sta­wie art. 6 usta­wy, o któ­rej mo­wa w § 1, zo­sta­ła roz­wią­za­na z przy­czyn do­ty­czą­cych rad­cy praw­ne­go – przez okres dwóch lat od roz­wią­za­nia umo­wy;
  • któ­ry nie do­peł­nił obo­wiąz­ku za­wo­do­we­go rad­cy praw­ne­go w za­kre­sie do­sko­na­le­nia za­wo­do­we­go w ostat­nim cy­klu szko­le­nio­wym;
  • któ­ry w dniu skła­da­nia de­kla­ra­cji za­le­ga z opła­ta­mi z ty­tu­łu skła­dek człon­kow­skich za okres dłuż­szy niż dwa mie­sią­ce.

 

Biu­ro OIRP w Po­zna­niu

Wielkość czcionki
Kontrast