Egzamin Radcowski 2022 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Zamknij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2022 REKRUTACJA DO POWIATU NOWOTOMYSKIEGO DODATKOWY PUNKT NPP MIEDZICHOWO

W związku z nie zawarciem umowy z organizacją pozarządową Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu przekazało do obsługi przez radców prawnych kolejny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu.

W wyniku przeprowadzonego naboru uzyskaliśmy zgłoszenia na poszczególne dni i lokalizacje, za wyjątkiem

Miedzichowo ul. Poznańska 12, Urząd Gminy

poniedziałek godz. 11.00-15.00

 

Prosimy o zgłaszanie się chętnych radców prawnych do świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku w TEJ LOKALIZACJI.

Zgło­sze­nia na deklaracji pro­szę prze­sy­łać do dnia 12 stycznia 2022 r. do godz. 12.00 na ad­res e-ma­il:  agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia radców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP Nr 203/XI/2021 z dnia 7 maja 2021 r., czy­li nie mo­gą mieć za­le­gło­ści w skład­kach sa­mo­rzą­do­wych (na dzień skła­da­nia de­kla­ra­cji) oraz nie mo­gą być ka­ra­ni dys­cy­pli­nar­nie do cza­su za­tar­cia ska­za­nia, a tak­że mu­szą mieć dopełnio­ny obo­wią­zek szko­le­nio­wy w ostat­nim cy­klu szko­le­nio­wym (czy­li 2018-2020). Ponad­to nie mo­że być tak­że wska­za­ny rad­ca praw­ny, z któ­rym umo­wa o udzie­la­nie nieodpłat­nej po­mo­cy praw­nej zo­sta­ła roz­wią­za­na z przy­czyn do­ty­czą­cych rad­cy prawnego.

W przy­pad­ku więk­szej ilo­ści zgło­szeń niż za­po­trze­bo­wa­nie, ob­słu­ga da­ne­go punk­tu nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej bę­dzie wy­ła­nia­na na dro­dze lo­so­wa­nia.

Biuro OIRP Poznań

Wielkość czcionki
Kontrast