Egzamin Radcowski 2022 - informacje dla przystępujących

Zamknij

Pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

Zamknij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2022 – MIASTO POZNAŃ

W związ­ku z ko­niecz­no­ścią re­ali­za­cji za­pi­sów usta­wy z dnia 5 sierp­nia 2015 ro­ku o nieodpłatnej po­mo­cy praw­nej oraz edu­ka­cji praw­nej w brzmie­niu uwzględ­nia­ją­cym zmia­ny prze­wi­dziane w usta­wie z 15 czerw­ca 2018 r. o zmia­nie usta­wy o nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej oraz eduka­cji praw­nej oraz nie­któ­rych in­nych ustaw (Dz. U. poz. 1467), Okrę­go­wa Izba Radców Prawnych w Po­zna­niu w ce­lu za­pew­nie­nia ob­słu­gi punk­tów nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej na te­re­nie pod­le­głych po­wia­tów, ogła­sza na­bór rad­ców praw­nych do udzie­la­nia nieodpłat­nej po­mo­cy praw­nej w 2022 ro­ku w po­szcze­gól­nych punktach.

Zgło­sze­nia na po­da­ne punkty w Mieście Poznań pro­szę prze­sy­łać do dnia

17 listopada 2021 r. do godz. 15.00 na

ad­res e-ma­il:  agnieszka.drazkiewicz@poznan.oirp.pl

Zgło­sze­nia są przyj­mo­wa­ne tyl­ko na za­łą­czo­nych de­kla­ra­cjach. Uw­zględ­nia­ne bę­dą tyl­ko komplet­nie wy­peł­nio­ne de­kla­ra­cje zgod­nie ze wska­za­nia­mi.

W de­kla­ra­cji pro­szę wska­zać:

– do­kład­ną lo­ka­li­za­cję punk­tu wraz z dniem ty­go­dnia oraz go­dzi­na­mi dy­żu­rów, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem przed­sta­wio­nym przez miasto Poznań.

Zgło­sze­nia nie na de­kla­ra­cjach oraz nie za­wie­ra­ją­ce wszyst­kich wy­ma­ga­nych da­nych nie bę­dą uwzględ­nia­ne. Da­ne wska­za­ne na de­kla­ra­cji osób wy­zna­czo­nych zo­sta­ną prze­ka­za­ne do od­po­wied­nich punktów NPP miasta Poznań.

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia radców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP Nr 203/XI/2021 z dnia 7 maja 2021 r., czy­li nie mo­gą mieć za­le­gło­ści w skład­kach sa­mo­rzą­do­wych (na dzień skła­da­nia de­kla­ra­cji) oraz nie mo­gą być ka­ra­ni dys­cy­pli­nar­nie do cza­su za­tar­cia ska­za­nia, a tak­że mu­szą mieć dopełnio­ny obo­wią­zek szko­le­nio­wy w ostat­nim cy­klu szko­le­nio­wym (czy­li 2018-2020). Ponad­to nie mo­że być tak­że wska­za­ny rad­ca praw­ny, z któ­rym umo­wa o udzie­la­nie nieodpłat­nej po­mo­cy praw­nej zo­sta­ła roz­wią­za­na z przy­czyn do­ty­czą­cych rad­cy prawnego.

W przy­pad­ku więk­szej ilo­ści zgło­szeń na da­ny punkt niż za­po­trze­bo­wa­nie, ob­słu­ga da­ne­go punk­tu nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej bę­dzie wy­ła­nia­na na dro­dze lo­so­wa­nia.

O termi­nie lo­so­wa­nia zo­sta­nie za­miesz­czo­na in­for­ma­cja na stro­nie in­ter­ne­to­wej izby w zakładce „NPP – nie­od­płat­na po­moc praw­na”.

W związ­ku z ko­nicz­no­ścią za­pew­nie­nia w punk­tach NPP nie­od­płat­nej me­dia­cji, rad­co­wie praw­ni speł­nia­ją­cy wa­run­ki, o któ­rych mo­wa w art. 4a ust. 6 usta­wy (wpi­sa­ni na li­stę mediatorów) bę­dą wy­zna­cza­ni do punk­tów NPP w pierw­szej ko­lej­no­ści, ale w ilości określonej przez powiat. W przypadku Miasta Poznań to jeden mediator na punkt.

Radcy prawni posiadający uprawnienia Mediatora proszeni są o przesłanie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt, chyba, że są wpisani na listę mediatorów Ośrodka Mediacji w OIRP Poznań.

Poniżej wykaz punktów nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej wskazanych przez Miasto Poznań.

Wielkość czcionki
Kontrast