EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019 - informacje i rekrutacja

Zamknij

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2019

W związku z koniecznością realizacji zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu w celu zapewnienia obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie podległych powiatów, ogłasza nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku w poszczególnych powiatach.

Poniżej zamieszczamy lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z podziałem na poszczególne powiaty oraz deklarację zgłoszeniową dla radców.

 

Zgłoszenia na podane powiaty proszę przesyłać do dnia 22 października 2018 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: rada@poznan.oirp.pl

Zgłoszenia są przyjmowane tylko na załączonych deklaracjach. Uwzględniane będą tylko kompletnie wypełnione deklaracje zgodnie ze wskazaniami.

W deklaracji proszę wskazać:

– jeden powiat w którym chcą Państwo pełnić dyżury (pierwszy wybór)

– ewentualnie drugi powiat w którym chcą Państwo pełnić dyżur (drugi wybór)

Zgłoszenie na powiat drugiego wyboru będzie uwzględniane jeśli ilość zgłoszeń z pierwszego wyboru na ten powiat nie będzie wystarczająca.

– dokładną lokalizację punktu wraz z dniem tygodnia oraz godzinami dyżurów, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dany powiat

W ramach danego powiatu można podać dowolną ilość lokalizacji i dni w kolejności jaką Państwo preferują.

Zgłoszenia nie na deklaracjach oraz nie zawierające wszystkich wymaganych danych nie będą uwzględniane. Dane wskazane na deklaracji osób wyznaczonych zostaną przekazane do odpowiednich powiatów.

Radcy prawni  – kandydaci muszą spełniać warunki określone w regulaminie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy będącym załącznikiem do Uchwały KRRP  Nr 97/IX/2015 z późniejszymi zmianami, czyli nie mogą mieć zaległości w składkach samorządowych oraz nie mogą być karani dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania,  a także muszą mieć dopełniony obowiązek szkoleniowy w ostatnim cyklu szkoleniowym (czyli 2015-2017). Ponadto nie może być także wskazany radca prawny, z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

W przypadku większej ilości zgłoszeń na dany punkt niż zapotrzebowanie, obsługa danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie wyłaniana na drodze losowania. Wyznaczanie radców prawnych w tym losowanie odbędzie się na Posiedzeniu Rady OIRP w Poznaniu. O terminie losowania zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej izby w zakładce „nieodpłatna pomoc prawna”.

W związku z faktem, że nie wszystkie powiaty podpisały już umowy na lokalizacje na rok 2019r., podane lokalizacje i godziny funkcjonowania mogą ulec zmianie.  O zmianach tych będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej izby.

Zgłoszenia do punktów zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego – proszę o uzupełnienie informacji wymaganych deklaracją o dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej – wpisanie adresu i nazwy tejże działalności w treści przesłanego maila niezależnie od przesłania wypełnionej deklaracji, lub zaznaczenie, że dany radca prawny nie prowadzi działalności gospodarczej.

Załączniki:

  1. deklaracja – zgłoszenie
  2. poszczególne lokalizacje
Wielkość czcionki
Kontrast