NPP 2020

 

W związku z koniecznością realizacji zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467), Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu w celu zapewnienia obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie podległych powiatów, ogłasza nabór radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku w poszczególnych powiatach.

Poniżej zamieszczamy lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z podziałem na poszczególne powiaty oraz deklarację zgłoszeniową dla radców.

 

Zgłoszenia na podane powiaty proszę przesyłać do dnia 22 października 2019 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: rada@poznan.oirp.pl

Zgłoszenia są przyjmowane tylko na załączonych deklaracjach. Uwzględniane będą tylko kompletnie wypełnione deklaracje zgodnie ze wskazaniami.

W deklaracji proszę wskazać:

– jeden powiat w którym chcą Państwo pełnić dyżury (pierwszy wybór)

– ewentualnie drugi powiat w którym chcą Państwo pełnić dyżur (drugi wybór)

Zgłoszenie na powiat drugiego wyboru będzie uwzględniane jeśli ilość zgłoszeń z pierwszego wyboru na ten powiat nie będzie wystarczająca.

– dokładną lokalizację punktu wraz z dniem tygodnia oraz godzinami dyżurów, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez dany powiat

W ramach danego powiatu można podać dowolną ilość lokalizacji i dni w kolejności jaką Państwo preferują.

Zgłoszenia nie na deklaracjach oraz nie zawierające wszystkich wymaganych danych nie będą uwzględniane. Dane wskazane na deklaracji osób wyznaczonych zostaną przekazane do odpowiednich powiatów.

Radcy prawni  – kandydaci muszą spełniać warunki określone w regulaminie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy będącym załącznikiem do Uchwały KRRP Nr 97/IX/2015 z późniejszymi zmianami, czyli nie mogą mieć zaległości w składkach samorządowych (na dzień składania deklaracji) oraz nie mogą być karani dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania, a także muszą mieć dopełniony obowiązek szkoleniowy w ostatnim cyklu szkoleniowym (czyli 2015-2017). Ponadto nie może być także wskazany radca prawny, z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

W przypadku większej ilości zgłoszeń na dany punkt niż zapotrzebowanie, obsługa danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie wyłaniana na drodze losowania. Wyznaczanie radców prawnych w tym losowanie odbędzie się na Posiedzeniu Rady OIRP w Poznaniu. O terminie losowania zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej izby w zakładce „NPP – nieodpłatna pomoc prawna”.

W związku z konicznością zapewnienia w punktach NPP nieodpłatnej mediacji, radcowie prawni spełniający warunki, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy (wpisani na listę mediatorów) będą wyznaczani do punktów NPP w pierwszej kolejności.

Przy OIRP w Poznaniu działa Ośrodek Mediacji. Zachęcamy do wpisywania się na listę mediatorów prowadzoną przez Ośrodek. Informacje o zasadach wpisu znajdą Państwo na stronie internetowej izby.

W związku z faktem, że nie wszystkie powiaty podpisały już umowy na lokalizacje na rok 2020r., podane lokalizacje i godziny funkcjonowania mogą ulec zmianie.W tabeli na żółto zaznaczone zostały powiaty, które nie potwierdziły lokalizacji punktów na 2020 i w celach rekrutacyjnych przyjęliśmy punkty NPP z 2019 roku.

O zmianach tych będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej izby w zakładce NPP.

 

Zgłoszenia do punktów zlokalizowanych na terenie powiatu poznańskiego – proszę o uzupełnienie informacji wymaganych deklaracją o dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej – wpisanie adresu i nazwy tejże działalności w treści przesłanego maila niezależnie od przesłania wypełnionej deklaracji, lub zaznaczenie, że dany radca prawny nie prowadzi działalności gospodarczej.

Załącznik:

 

Wielkość czcionki
Kontrast