EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Nabór na dodatkowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 2021 w powiecie średzkim

Sza­now­ni Pań­stwo,

Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Śro­dzie Wlkp. w związ­ku z nie­wy­ło­nie­niem or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wej do pro­wa­dze­nia punk­tu nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej w 2021 ro­ku zwró­ci­ło się z proś­bą o wy­zna­cze­nie rad­ców praw­nych do świad­cze­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej we wska­za­nej lo­ka­li­za­cji.

W związ­ku z po­wyż­szym ogła­sza­my na­bór na do­dat­ko­wy punkt NPP w po­wie­cie średz­kim. Punkt ten bę­dzie ob­słu­gi­wa­ny wspól­nie z ad­wo­ka­ta­mi w rów­nym po­dzia­le.

LOKALIZACJE:

  1. Do­mi­no­wo, ul. Cen­tral­na 8, 63-012 Do­mi­no­wo, OPS – Klub ak­tyw­no­ści Spo­łecz­nej – w śro­dy w godz. 7.30-11.30
  2. Krzy­ko­sy, ul. Głów­na 37, 63-024 Krzy­ko­sy, lo­kal nr 4 w bud. Urzę­du Gmi­ny – w czwart­ki w godz. 7.30 – 11.30
  3. No­we Mia­sto nad War­tą, ul. Po­znań­ska 14, 63-040 No­we Mia­sto nad War­tą, bud. Urzę­du Gmi­ny lok. Nr 8 – w po­nie­dział­ki i wtor­ki w godz. 7.30 – 11.30
  4. Za­nie­myśl, ul. Średz­ka 9, 63-020 Za­nie­myśl, bud. Urzę­du Gmi­ny lo­kal nr 211 – w piąt­ki w godz. 11.00 – 15.00

Zgło­sze­nia na po­da­ne lo­ka­li­za­cje pro­szę prze­sy­łać do dnia 09 grud­nia 2020 r. do godz. 12.00 na ad­res e-ma­il: sekretariat­@po­znan.oirp.pl

Zgło­sze­nia są przyj­mo­wa­ne tyl­ko na za­łą­czo­nych de­kla­ra­cjach. Uw­zględ­nia­ne bę­dą tyl­ko kom­plet­nie wy­peł­nio­ne de­kla­ra­cje zgod­nie ze wska­za­nia­mi.

 

W de­kla­ra­cji pro­szę wska­zać:

– do­kład­ną lo­ka­li­za­cję punk­tu wraz z dniem ty­go­dnia oraz go­dzi­na­mi dy­żu­rów, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem przed­sta­wio­nym przez da­ny po­wiat

W ra­mach da­ne­go punk­tu moż­na po­dać do­wol­ną ilość lo­ka­li­za­cji i dni w ko­lej­no­ści ja­ką Pań­stwo pre­fe­ru­ją.

Zgło­sze­nia nie na de­kla­ra­cjach oraz nie za­wie­ra­ją­ce wszyst­kich wy­ma­ga­nych da­nych nie bę­dą uwzględ­nia­ne. Da­ne wska­za­ne na de­kla­ra­cji osób wy­zna­czo­nych zo­sta­ną prze­ka­za­ne do od­po­wied­nich po­wia­tów.

Rad­cy praw­ni  – kan­dy­da­ci mu­szą speł­niać wa­run­ki okre­ślo­ne w re­gu­la­mi­nie wy­zna­cza­nia rad­ców praw­nych do udzie­la­nia nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej i do­ku­men­to­wa­nia tej po­mo­cy bę­dą­cym za­łącz­ni­kiem do Uch­wa­ły KRRP  Nr 97/IX/2015 z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi, czy­li nie mo­gą mieć za­le­gło­ści w skład­kach sa­mo­rzą­do­wych (na dzień skła­da­nia de­kla­ra­cji) oraz nie mo­gą być ka­ra­ni dys­cy­pli­nar­nie do cza­su za­tar­cia ska­za­nia, a tak­że mu­szą mieć do­peł­nio­ny obo­wią­zek szko­le­nio­wy w ostat­nim cy­klu szko­le­nio­wym (czy­li 2015-2017). Po­nad­to nie mo­że być tak­że wska­za­ny rad­ca praw­ny, z któ­rym umo­wa o udzie­la­nie nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej zo­sta­ła roz­wią­za­na z przy­czyn do­ty­czą­cych rad­cy praw­ne­go.

W przy­pad­ku więk­szej ilo­ści zgło­szeń na da­ny punkt niż za­po­trze­bo­wa­nie, ob­słu­ga da­ne­go punk­tu nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej bę­dzie wy­ła­nia­na na dro­dze lo­so­wa­nia.

Wielkość czcionki
Kontrast