EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ 2019 - informacje i rekrutacja

Zamknij

NPP

LOSOWANIE NA POWIAT POZNAŃSKI I MIASTO POZNAŃ.

Lo­so­wa­nie rad­ców praw­nych do punk­tów nie­od­płat­nej po­mo­cy praw­nej  Po­wia­tu Po­znań­skie­go  oraz  Mia­sta Poznań odbędzie się na Po­sie­dze­niu Ra­dy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w dniu 14 listopada 2018 roku, o godz. 16.30.

Wielkość czcionki
Kontrast