EGZAMIN RADCOWSKI 2020 - NOWY TERMIN

Zamknij

Informacja Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o bieżących działaniach

 

Szanowni Państwo

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie podejmowanych przez nas działań w ostatnich dniach.

Działania te skoncentrowane były głównie na konsultacjach w sprawie przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w roku 2020. Pierwotnie zaplanowany na marzec br. egzamin nie odbył się z uwagi na epidemię koronawirusa. Obecnie – na etapie odmrażania życia społecznego i gospodarczego – Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało termin czerwcowy z zastrzeżeniem dostosowania się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Data i warunki przeprowadzenia egzaminu budzą jednak wątpliwości niektórych Dziekanów Rad OIRP. Stanowisko Prezydium KRRP w tej sprawie zostało przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Drugim istotnym nurtem naszych działań było i jest zapewnienie możliwości funkcjonowania organów samorządowych w sposób zgodny z ustawą o radcach prawnych w okresie pandemii, szczególnie w kontekście kończącej się kadencji i konieczności przeprowadzenia w tym roku wyborów w izbach okręgowych, a następnie na poziomie krajowym. Na chwilę sporządzenia niniejszego podsumowania otrzymaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości propozycję rozwiązań w tym zakresie. Pismo to przesłaliśmy do Państwa w dniu dzisiejszym.

 

O kolejnych wydarzeniach i podejmowanych przez nas inicjatywach, będziemy informować na bieżąco.

 

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

11-15 maja 2020 r.

 

Prace Prezydium i agend KRRP

W poniedziałek 11 maja br. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla członków Prezydium KRRP.

W środę członkowie Prezydium KRRP korzystając ze środków komunikacji na odległość uczestniczyli w wideo-spotkaniu, które poprzedziło głosowanie bieżących spraw w trybie elektronicznym zarządzone przez Prezesa w dniach 14-15 maja br.

W piątek 15 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu w formie wideo-spotkania.

 

Działania legislacyjne

 

Wybory w samorządzie radcowskim – postulowane ustawowe zmiany

W toku prac parlamentarnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344 oraz 344-A) w dniu 30 kwietnia br. posłowie na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych zgłosili poprawkę do przedłożonego projektu ustawy zakładającą, że  w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego oraz w okresie 30 dni po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, nie należy przeprowadzać wyborów do organów samorządu zawodowego radców prawnych oraz do pełnienia funkcji w organach tych samorządów. Kadencje tych organów uległyby  przedłużeniu do czasu wyboru nowych organów. Czynności podjęte w celu wyboru organów tych samorządów przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pozostałyby w mocy.  Zgłoszona poprawka była zgodna z prezentowanymi wielokrotnie wcześniej postulatami zawartymi w pismach kierowanych przez Prezesa i Wiceprezesa KRRP oraz Kierownika OBSiL wnoszonych w toku prac rządowych na projektem tzw. tarczy antykryzysowej 3.0, jak również nad tarczą antykryzysową 2.0. W uchwalonej w dniu 30 kwietnia br. ustawie przez Sejm nie znalazł się powyższy zapis. Ustawa tego samego dnia została przekazana pod obrady Izby Wyższej.

W dniu 12 maja br., w trakcie prac senackich nad ww. projektem ustawy, przedmiotową poprawkę wniesiono pod obrady senackiej komisji budżetu i finansów publicznych. W obradach tejże komisji uczestniczyli tego dnia Wiceprezes KRRP Leszek Korczak i współpracownik OBSiL. Wiceprezes KRRP wsparł inicjatywę senatorów w zakresie wprowadzenia do treści ustawy przedmiotowej poprawki. Poprawka ta spotkała się jednogłośnie z akceptacją wszystkich członków komisji budżetu i finansów publicznych. W toku kolejnych czytań projektu ustawy, poprawkę tę rozszerzono jednocześnie o samorząd zawodowy adwokatów. Ostatecznie w nocy, w dniu 14 maja br. Senat przyjął ustawę zawierającą przedmiotową poprawkę. Jeszcze tego samego dnia, w godzinach popołudniowych ustawa ta trafiła ponownie pod obrady Sejmu, gdzie wskutek negatywnej rekomendacji Rządu przedstawionej na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych poprawka ta spotkała się z negatywną opinią tejże komisji (27 posłów „przeciw” poprawce Senatu, 24 posłów „za” poprawką Senatu). Ostatecznie, w dniu 14 maja br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nie uwzględniając przedmiotowej poprawki Senatu.

 

Egzamin radcowski w okresie pandemii – uwagi samorządu

W dniu 13 maja br. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz skierował pismo do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Anny Dalkowskiej w sprawie uwag dotyczących organizacji egzaminu radcowskiego w  dniach 23-26 czerwca 2020 r. Uwagi te powstały w oparciu o konsultacje z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych, którzy zgłosili szereg istotnych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia egzaminu w powyższym terminie na warunkach wskazanych w rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, a dotyczących zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Treść wystąpienia Prezesa KRRP znajdą Państwo w załączeniu.

 

Działania informacyjne

 

Informacje prawne związane z epidemią COVID-19

Na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych na bieżąco zamieszczamy informacje o istotnych zmianach w przepisach, które przydatne są naszym Koleżankom i Kolegom w ich codziennej pracy. Znajdą je Państwo w ujęciu chronologicznym pod linkiem http://obsil.pl/informacje-prawne-zwiazane-epidemia-covid-19/

 

Doskonalenie Zawodowe

 

Eksperckie webinaria konsultacyjne

W ostatnim tygodniu odbyły się dwa webinaria konsultacyjne, na które zarejestrowało się 198 radców prawnych.

Pierwsze z nich poprowadził dr Marcin Capiga, pt. „Zarządzanie sobą w stresie i radzenie sobie z emocjami w rzeczywistości COVID”. Uczestnicy poznali sposoby diagnozowania źródeł stresu oraz objawów stresu, ćwiczyli techniki radzenia sobie ze stresem i z nieprzyjemnymi emocjami np. redukowania napięcia.

Drugie webinarium, pt. „Nowe wyzwania psychologiczne w pracy nad sobą i współpracy z klientem radcy prawnego w epoce Covid-19” poprowadził prof. Leszek Mellibruda. Podczas webinarium uczestnicy uzyskali inspirację dla rozwoju własnej osobowości i umiejętności miękkich w relacjach zawodowych i osobistych, zapoznali się ze sposobami i technikami radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w relacjach z innymi oraz w kontakcie z samym/samą sobie, a także mieli okazję nauczyć się nowego spojrzenia na siebie, innych ludzi oraz wyciągać pragmatyczne wnioski pomocne w realizacji w nowej postaci zadaniowego życia (zawodowego i osobistego).

 

 

Z poważaniem

Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

 

 

Działania medialne w okresie 11-15 maja 2020 r.

 

Samorząd radcowski w mediach społecznościowych

W ostatnim tygodniu informacje umieszczane w mediach społecznościowych docierały średnio do 7000 odbiorców.

Największą popularnością cieszyły się informacje o organizowanych przez samorząd webinariach i możliwościach uczestniczenia w tych spotkaniach on-line.

 

Pozostałe informacje

22.05.2020

Nowelizacja ustawy z 05.08. 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 20 maja br. dot. uchwalenia nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm., Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Pismo do Prezesa KRRP

22.05.2020

Komunikat – regaty i Piknik Radcowski

Z przykrością informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie odbędą się Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie im. Henryka Strzeleckiego o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu oraz nasz coroczny Piknik Radcowski. Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Wielkość czcionki
Kontrast