EGZAMIN RADCOWSKI 2020 - NOWY TERMIN

Zamknij

Informacja Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o bieżących działaniach

Szanowni Państwo,

 

Stosownie do wcześniejszych deklaracji, poniżej przesyłam Państwu informację o działaniach podejmowanych przez nas w ostatnim tygodniu w kontekście sytuacji epidemii koronawirusa.

 

Po pierwsze, monitorujemy bieżącą sytuację pozostając w kontakcie z organami administracji publicznej i proponując wielorakie rozwiązania umożliwiające wykonywanie zawodu radcy prawnego w obecnych czasach.

 

Po drugie, przygotowaliśmy opracowanie adresowane do członków naszego samorządu. Zależy nam na udostępnianiu pełnej, rzetelnej informacji ułatwiającej poruszanie się naszym Koleżankom i Kolegom po wprowadzanych na bieżąco zmianach w przepisach.

 

Po trzecie, staramy się utrzymywać kontakt z okręgowymi izbami, bowiem chcielibyśmy na bieżąco informować o inicjatywach tam podejmowanych, kierowanych do wewnątrz środowiska, ale również angażujących się w pomoc innym.

 

O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

29 marca – 3 kwietnia 2020 r.

 

 

Cotygodniowe spotkanie członków Prezydium KRRP w trybie wideokonferencji

Członkowie Prezydium KRRP pozostają ze sobą w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym, a od ubiegłego tygodnia spotykają się podczas wideokonferencji w każdą środę, by omówić bieżącą sytuację i podejmować decyzje co do dalszych działań.

 

Działania legislacyjne

 

Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP nowelizacji Kodeksu wyborczego

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracował opinię z 29 marca 2020 r. w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 28 marca 2020 r.  ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Opinię tę przesłano do Marszałka Senatu RP, Przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Opinię opublikowano w serwisie internetowym KIRP 30 marca br. https://kirp.pl/opinia-obsil-w-sprawie-zmiany-kodeksu-wyborczego/

 

Sposób wnoszenia pism procesowych

W dniu 30 marca br. skierowano pismo do Marszałka Senatu RP, Przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Przewodniczącego senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Przewodniczącego Klubów Parlamentarnych Senatu RP, Przewodniczącego Koła Senatorów Niezależnych oraz Ministra Rozwoju. Pismo dotyczyło poprawki w zakresie wprowadzenia możliwości wniesienia pisma procesowego do sądu przy użyciu platformy ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych lub za pomocą poczty elektronicznej;

 

Bieg terminów

Również w dniu 30 marca br. wystosowano pismo do Marszałka Senatu RP, Przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Pismo w sprawie poprawki w art. 15 zzr  w zakresie ujęcia w przepisie  wstrzymania biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego.

 

Opinia w sprawie wyboru Prezydenta RP w głosowaniu korespondencyjnym

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP wydał opinię z 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej polskiej poselskiego projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Opinię OBSiL przekazano Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP oraz Przewodniczącemu Klubów Parlamentarnych i Kół Poselskich.

Opracowanie zostało opublikowane na stronie KIRP https://kirp.pl/opinia-obsil-krrp-w-sprawie-zgodnosci-z-konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-poselskiego-projektu-ustawy-w-sprawie-szczegolnych-zasad-przeprowadzania-glosowania-korespondencyjnego-w-wyborach-prezyden/

Gwoli przypomnienia, w dniu 31 marca grupa posłów złożyła w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk nr 314) [dalej: Projekt]. W projekcie proponuje się wprowadzenie do ordynacji wyborczej mechanizmu głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców, uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (art. 2 ust. 1 ), z wyłączeniem możliwości stosowania go w obwodach utworzonych w jednostkach, o których mowa w art. 12 § 4 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy [dalej: Kodeks], oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania, o którym mowa w rozdziale 7 Kodeksu (art. 2 ust. 2 Projektu).

Opiniowany projekt liczy zaledwie dziewięć artykułów, przy czym – włączając wyżej przywołany – jedynie trzy regulują szczegółowe zagadnienia normatywne (art.: 2; 5; 7) jeden ma charakter ogólny (art. 1), dwa odsyłają do rozwiązań ujętych w Kodeksie (art. 3 i 8), a pozostałe – nie licząc końcowego – mają charakter upoważniający właściwych ministrów oraz Państwową Komisję Wyborczą do uregulowania szczegółowych zagadnień związanych z organizacją i przebiegiem głosowania w proponowanej w nim formule. Tym samym, wnioskodawcy proponują Sejmowi nie tylko uchwalenie ustawy o charakterze incydentalnym, ale również par excellence kadłubowym, nie uwzględniającym, m. in. przepisów zmieniających, przejściowych, dostosowujących oraz uchylających.

 

Postulaty samorządu radcowskiego uwzględnione

W dniu dzisiejszym, Podsekretarz Stanu Anna Dałkowska z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości poinformowała, że: „w związku z treścią stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2020 r. dotyczącego konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-2, dziękując za sformułowane postulaty, pragnę poinformować, że zostały one wzięte pod uwagę w trakcie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 299), którego rozpatrzenie zostało zaplanowane podczas 8. posiedzenia Sejmu RP w dniu 27 marca 2020 r.”.

 

Propozycje samorządu radcowskiego

Obecna sytuacja spowodowała zaprzestanie w praktyce działalności sądów. W dniu dzisiejszym Prezes KRRP skierował pismo do Ministra Sprawiedliwości z propozycjami  wprowadzenia do ustawy antykryzysowej  rozwiązania przewidzianego w pierwotnej wersji projektu, przewidującego możliwość wniesienia pisma procesowego do sądu przy użyciu platformy ePUAP, portalu informacyjnego sądów powszechnych lub za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto zaproponowano rozwiązanie, które mogłoby pomóc ograniczyć konsekwencje obecnej sytuacji, poprzez wprowadzenie możliwości zarządzenia w sądach drugiej instancji prowadzenia postępowania jawnego przy użyciu środków technicznych umożliwiających komunikację wizyjną na odległość tj. przy wykorzystaniu systemu informatycznego udostępnionego przez sąd prowadzący postepowanie lub gdyby zachodziły trudności techniczne lub organizacyjne związane z wykorzystaniem tego systemu – przy użyciu innych środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie takiego posiedzenia na odległość, w tym za pośrednictwem przekazu telekomunikacyjnego. Trzecim obszarem, na który zwrócono uwagę w piśmie było zagadnienie związane z zawieszeniem biegu terminów w prawie cywilnym materialnym. Szczególnie newralgiczne w tym zakresie wydają się być w obecnym stanie gospodarki kwestie upadłości.

Do pisma załączono poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Działania informacyjne

 

Tarcza antykryzysowa dla radców prawnych – informatory

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracował i wydał dwa poradniki dla radców prawnych dotyczące praktycznych aspektów stosowania tzw. tarczy antykryzysowej:

Pierwszy z poradników ma służyć pomocy radcom prawnym w zapoznaniu się z przyjętymi przez parlament zapisami specustawy dotyczącymi funkcjonowania sądów i organów administracji w dobie epidemii.

Drugi odnosi się do wybranych podstawowych problemów oddziaływania specustawy na najistotniejsze sfery funkcjonowania przedsiębiorców. Wyrażamy nadzieję, że poradniki staną się przydatne w codziennej, trudnej rzeczywistości, z jaką zderzyliśmy się w ostatnim czasie.

Poradniki te zostały udostępnione radcom prawnym na stronie Krajowej Izby 2 kwietnia https://kirp.pl/tarcza-antykryzysowa-w-praktyce-poradniki-osrodka-badan-studiow-i-legislacji/

 

 

Badania i sondaże

Barometr branży prawniczej

Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego zwróciła się do członków naszego samorządu o wypełnienie ankiety, która pomoże zdiagnozować sytuację kancelarii prawnych, a jej wyniki rzucą światło na to, jak wspólnie pokonać wyzwania. Autorem pierwszej, „kryzysowej” edycji badania „Barometr branży prawniczej” jest Ryszard Sowiński, prof. WSB, a partnerem Wolters Kluwer Polska i Komisja Wspierania Rozwoju Zawodowego KRRP. Również i Państwa zachęcamy do udziału w badaniu https://kirp.pl/barometr-branzy-prawniczej-ankieta/

 

Inne informacje

Prawa człowieka w czasie pandemii koronawirusa

Komisja Praw Człowieka zwróciła uwagę na szczególnie wrażliwą kwestię praw człowieka w okresie pandemii koronawirusa udostępniając uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także głos Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie tarczy antykryzysowej i opinię OBSiL dotyczącą projektu zmian w Kodeksie wyborczym. Materiały te udostępniono na stronie KIRP https://kirp.pl/prawa-czlowieka-w-czasie-pandemii/

 

Składki członkowskie w okręgowych izbach

Zebraliśmy informacje od okręgowych izb odpowiadające na pytanie czy – w stosunku do okresu sprzed ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego – odnotowano w poszczególnych okręgowych izbach wzrost liczby wniosków od radców prawnych o umorzenie lub zawieszenie składek w związku z pandemią SARS-CoV-2.

 

Inicjatywy Okręgowych Izby Radców Prawnych w czasie epidemii

Informowaliśmy również o bieżących działaniach podejmowanych przez poszczególne okręgowe izby radców prawnych w stanie pandemii https://kirp.pl/dzialania-okregowych-izb-radcow-prawnych-w-czasie-epidemii/ Informacje o swoim funkcjonowaniu przesłały do KIRP Izby: gdańska, katowicka, krakowska, lubelska, łódzka, olsztyńska, wrocławska.

 

Biuro KRRP nadal w trybie pracy zdalnej

Stosownie do decyzji Prezesa KRRP dotyczącej przedłużenia trybu pracy zdalnej pracowników Biura KRRP do końca kwietnia br., ułożony został harmonogram (co do zasady dwuosobowych, dwudniowych) dyżurów pracowników w biurze w Al. Ujazdowskich. Osoby pracujące zdalnie są do Państwa dyspozycji pod e-mailami.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i kolejnymi obostrzeniami, obok stosowanych już w Biurze środków do odkażania rąk i dezynfekcji powierzchni, a także dostępnych rękawiczek, przy wejściu do Biura stworzony został punkt „Środki ochrony osobistej”, gdzie od dnia dzisiejszego dostępne są również jednorazowe maseczki.

 

Z poważaniem

Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

 

 

Działania medialne w okresie 30 marca – 3 kwietnia 2020 r.

Media tradycyjne:

 

Media społecznościowe:

 

Pozostałe informacje

22.05.2020

Nowelizacja ustawy z 05.08. 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 20 maja br. dot. uchwalenia nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm., Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Pismo do Prezesa KRRP

22.05.2020

Komunikat – regaty i Piknik Radcowski

Z przykrością informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie odbędą się Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie im. Henryka Strzeleckiego o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu oraz nasz coroczny Piknik Radcowski. Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Wielkość czcionki
Kontrast