EGZAMIN RADCOWSKI 2020 - NOWY TERMIN

Zamknij

Informacja Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych o bieżących działaniach

 

Szanowni Państwo,

 

Pandemia stawia przed nami kolejne wyzwania. Jest to sytuacja wyjątkowa. Samorząd pozostaje w ciągłym kontakcie z agendami rządowymi tak, by radcowie prawni byli obejmowani wszystkimi osłonami, które planuje wprowadzić Sejm RP.

 

Na bieżąco informujemy o kolejnych zmianach w prawie, które dotyczą nas, naszego zawodu i  tych zagadnień, które są bezpośrednio związane ze świadczonymi przez radców usługami i wykonywanymi czynnościami prawnymi. Monitorowana jest na bieżąco sytuacja rynkowa radców prawnych. Przygotowujemy cotygodniowy newsletter z najnowszymi informacjami, danymi, zmianami w przepisach, poradami.

 

Uwzględniono w pracach legislacyjnych dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej nasz postulat, by w tym szczególnym okresie nasz samorząd mógł funkcjonować bez zakłóceń – uchwały organów kolegialnych samorządu mogły zapadać „zdalnie”. To zaś pozwala nam na bieżąco podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania samorządu dla całego środowiska radcowskiego.

 

Monitorujemy również kwestie dotyczące praworządności i wymiaru sprawiedliwości. Nie możemy zapominać, że po okresie pandemii wrócimy do normalnych obowiązków. Za kilka miesięcy nasze otoczenie nie może ulec takim zmianom, które podważałyby zasady praworządności

 

Nie zapominamy też o pozazawodowych obszarach naszego życia i o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia w zwykłych życiowych sprawach. Poszczególne okręgowe izby wspierają radców prawnych. Organizują pomoc seniorom, przenoszą aplikację radcowską i szkolenia zawodowe do internetu.

 

O kolejnych działaniach samorządu będziemy Państwa na bieżąco informowali.

 

 

Informacje

dotyczące bieżących wydarzeń w samorządzie radców prawnych na szczeblu krajowym

oraz o podejmowanych przez Prezydium KRRP działaniach w sytuacji zagrożenia epidemicznego

21-27 marca 2020 r.

 

Organy samorządu radcowskiego mogą funkcjonować w trybie obiegowym

Od niedzieli 22 marca br. podejmowane były wszelkie możliwe działania, by:

Przepis, który ostatecznie znalazł się w tej ustawie brzmi:

„Art. 14h. 

  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów: adwokackiego, radców prawnych, notarialnego, kuratorskiego oraz komorniczego, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. 
  2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. 
  3. W przypadku gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, organy, o których mowa w ust. 1, mogą w trybie, o którym mowa w ust. 1, znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie.”

 

Bieżący przegląd regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji podjął inicjatywę mającą na celu zapewnienie członkom naszego samorządu wszelkich bieżących informacji dotyczących:

Tym samym OBSiL dokonuje bieżącego przeglądu stron internetowych m.in. Prezydenta RP, Premiera, Sejmu i Senatu, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Ministerstw: Zdrowia, Infrastruktury, Aktywów Państwowych, Rozwoju, Finansów, Cyfryzacji, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Sprawiedliwości, a także Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego, Agencji Rezerw Materiałowych, Prokuratorii Generalnej RP, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Patentowego RP.

Informacje w powyższym zakresie będą zamieszczane na stronie internetowej Krajowej Rady i OBSiL.

 

Etyka i wykonywanie zawodu

Zgodnie z formułą określoną przez KRRP w 2017 r. – co do zasady – Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu wykonuje swoje zadania przy pomocy środków komunikowania się na odległość. Zatem bieżące sprawy załatwiane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, istnieje pewne zagrożenie co do terminowości zaplanowanego na 7-10 maja br. posiedzenia plenarnego we Wrocławiu.

Z uwagi na stan epidemii określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia, Komisja Etyki i Wykonywania Zawodu została włączona przez Prezesa KRRP w działania mające na celu określenie możliwości zalecanej radcom prawnym komunikacji z klientami za pomocą video konferencji. Komisja będzie współpracować z OBSiL, Komisją Zagraniczną i z wykorzystaniem informacji z firmy LegalTech na zlecenie Przewodniczącego Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego.

Za najbardziej pilne i istotne w tej chwili uznano pozyskanie prawnych narzędzi umożliwiających podejmowanie uchwał przez organy samorządu w sposób zdalny/obiegowy.

Zapowiadane przyjęcie rozwiązań prawnych przez Sejm RP w dniu 26 marca br. miałoby umożliwić organom podejmowanie istotnych uchwał (w tym co do zmiany terminów kolokwiów czy czynności wyborczych) jak też, co ważniejsze określić zawieszenie terminów sądowych (zapowiadane składanie scanów pism)  i innych w sprawach prowadzonych przez radców prawnych, w tym szczególnym czasie epidemii.

 

Doskonalenie zawodowe radców prawnych stawia na szkolenia on-line

Wobec zaistniałej sytuacji koniecznym było odwołanie czterech szkoleń wielodniowych zaplanowanych w dniach: 12-15 marca, 02-05 kwietnia, 07-10 i 14-17 maja br. Ponadto zrezygnowano z organizacji Konferencji podatkowej w dniu 16 marca br. Wszystkie te działania udało się przeprowadzić bez żadnych konsekwencji finansowych.

W związku z wprowadzonymi ostatnio ograniczeniami, m.in. dotyczącymi zgromadzeń, zmuszeni będziemy odwołać pozostałe zaplanowane  w tym półroczu trzy  szkolenia wielodniowe zaplanowane na 21-24 maja oraz 04-07 i 18-21 czerwca br.

Chcąc jak najszybciej dokonać zwrotu płatności wniesionych przez nasze Koleżanki i Kolegów, którzy chcieli wziąć udział w szkoleniach, uruchomiliśmy procedurę przygotowania faktur korygujących w formie elektronicznej, które – wraz z prośbą o zgodę na wystawienie takiej faktury niewymagającej podpisu – zostały rozesłane do radców prawnych. Po ich akceptacji zlecamy zwrot środków finansowych. W ciągu tygodnia przygotowanych i rozesłanych zostało 225 faktur, a po tygodniu od rozpoczęcia tej procedury pierwsza transza środków jest już zlecona do wypłaty zwrotnej osobom wpłacającym. Od przyszłego tygodnia w analogiczny sposób rozpoczniemy procedurę zwrotu opłat za kolejne dwa szkolenia dla przeszło 200 osób. Powyższe przedsięwzięcie wymaga wzmożonej pracy osób obsługujących szkolenia i funkcyjnych członków samorządu akceptujących przelewy zwrotne, jednak naszym priorytetem jest chęć jak najszybszego zwrotu zablokowanych przez nasze Koleżanki i Kolegów środków finansowych.

Biorąc pod uwagę ograniczenia związane pandemią koronawirusa, CSU  zamierza zwiększyć liczbę szkoleń e-learningowych, wzbogacając swoją ofertę  o te tematy, które miały być przedmiotem szkoleń wielodniowych.

Ponadto przygotowujemy się do wdrożenia – jak najszybciej – seminariów online, tzw. webinariów.

Podejmujemy również starania, aby nasza platforma umożliwiająca udział w szkoleniach online, pod względem technicznym była zoptymalizowana i pozwoliła na jednoczesne korzystanie z niej dużej liczbie radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.

 

Nowe technologie w służbie samorządu radcowskiego

Podjęto działania mające na celu koordynację przygotowań samorządu radcowskiego w zakresie rozwiązań umożliwiających przeniesienie działalności w możliwie maksymalnym zakresie do internetu. Badane są rozwiązania umożliwiające bezpieczne odbywanie Rad oraz głosowań online.

Rozwiązaniem, które ma umożliwić izbom wykonywanie zadań ustawowych a radcom prawnym możliwość zrealizowania obowiązku szkoleniowego, jest uruchomienie platform szkoleniowych i koordynacja działań w tym zakresie wszystkich OIRP.

Deklaracja co do możliwości stworzenia wspólnej platformy, wymaga pozyskania danych, m.in. w zakresie korzystania obecnie przez okręgowe izby z narzędzi do transmisji materiałów wideo, webinariów; możliwości transmitowania określonej liczby szkoleń w tym samym czasie; transmitowania obrazów wideo z izby lub innego miejsca, a także w zakresie dysponowania przez izby systemem operacyjnym oraz będącą w dyspozycji specyfikacją sprzętową.

Obecnie dane te są pozyskiwane od Izb okręgowych.

 

Aplikacja radcowska

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację i niemożność realizowania w dotychczasowej formie jednego z podstawowych, ustawowych obowiązków samorządu radcowskiego, jakim jest prowadzenie aplikacji,  Komisja Aplikacji KRRP zintensyfikowała prace w zakresie przygotowania zajęć e-learningowych dla aplikantów udostępnianych na platformie e-learningowej KIRP. W ostatnim tygodniu poczyniono niezbędne uzgodnienia z wykładowcami i rozpoczęto opracowanie siedmiu, spośród dziewięciu planowanych na ten rok zajęć e-learningowych. W przyszłym tygodniu sfinalizowane zostaną dwa kolejne zlecenia, aby w możliwie najkrótszym czasie udostępnić aplikantom wszystkich okręgowych izb radców prawnych narzędzia do realizowania programu szkolenia w formie zdalnej. Dla każdego roku aplikacji udostępnione zostaną po trzy zajęcia e-learningowe, objęte programem aplikacji.

Jednocześnie Komisja obecnie dokonuje weryfikacji planu pracy na rok 2020 oraz bada możliwości przesunięcia środków z budżetu KIRP, w ramach działu 4. Aplikacja, na opracowanie kolejnych zajęć e-learningowych dla aplikantów radcowskich.

 

 

Inicjatywa Centrum Mediacji – bezpłatne, zdalne mediacje umowne na rzecz przedsiębiorców

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju, Centrum Mediacji, jako koordynator Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych zainicjowało wśród zrzeszonych ośrodków mediacyjnych akcję okresowego i bezpłatnego prowadzenia zdalnych mediacji umownych (tj. przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, np. wideokonferencje itp.), na rzecz przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, w związku ze stanem epidemii i stanęli przed koniecznością rozwiązania wygenerowanych sporów.

W dniu 23 marca br. skierowano do ośrodków proponowane założenia akcji, które następnie – wobec uwag zgłaszanych przez ośrodki – podlegały modyfikacji. Do 25 marca br. – w ramach rozeznania zainteresowania akcją w poszczególnych ośrodkach – gromadzono deklaracje od mediatorów zainteresowanych  udziałem w przedsięwzięciu. Do udziału w projekcie zgłosiły się ośrodki mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Jeszcze w tym tygodniu Centrum Mediacji wraz z ośrodkami, które zgłosiły akces planuje wspólne dopracowanie szczegółów projektu w zakresie odbiorców/adresatów akcji (zgłoszono propozycję objęcia nią najbardziej potrzebujących pomocy mikro i małych przedsiębiorstw) oraz czasu trwania akcji (w swoim założeniu akcja miałaby trwać przez 5 tygodni).

Niezależnie od powyższego, ustalono jednocześnie, iż w okresie epidemii ośrodki mediacyjne przy okręgowych izbach radców prawnych, w przypadku mediacji prowadzonych ze skierowania sądu, zainicjowały i zaoferowały, właściwym dla swoich siedzib sądom, prowadzenie ich w zdalnej formule lub zintensyfikowały ten konieczny, we wskazanym okresie, sposób prowadzenia mediacji –  w sytuacji jeżeli był on już wykorzystywany uprzednio w normalnym toku działalności ośrodków. Wskutek tego, we wskazanym zakresie, aktywność zawodowa radców prawnych – mediatorów, pomimo bardzo trudnego okresu, jest możliwa do zachowania.

 

Wymiana informacji na arenie międzynarodowej w kontekście koronawirusa

Komisja Zagraniczna pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami krajów UE oraz organizacji prawniczych, takich jak CCBE, FBE, AEA-EAL oraz AIJA, wymieniając informacje, które mogą zostać zaprezentowane członkom samorządu jako przydatne w pracy w czasie kryzysu.

Do 26 marca br. pozyskano informacje o sytuacji i przyjętych – na okres epidemii w wymiarze sprawiedliwości – rozwiązaniach z Włoch, Austrii, Grecji, Norwegii, Słowenii, Estonii, Holandii  oraz Hiszpanii. Istotne dane zostały przekazane do wiadomości Prezydium KRRP (dot. rozwiązań włoskich) i OBSiL (dot. rozwiązań hiszpańskich).

Przekazano również (26 marca br.) do CCBE informację o rozwiązaniach kryzysowych, przyjętych w wymiarze sprawiedliwości w Polsce (z uwzględnieniem propozycji, przyjętych w założeniach tarczy antykryzysowej). Po wpłynięciu wszystkich informacji z krajów UE zostanie przygotowane tłumaczenie do publikacji oraz materiał filmowy do publikacji na FB i stronie internetowej.

Na stronie KIRP https://kirp.pl/category/aktualnosci-dzialalnosc-miedzynarodowa/ opublikowano wywiad z członkinią Komisji Zagranicznej KRRP r. pr. Izabelą Konopacką – przewodniczącą Komisji Nowych Technologii przy Federacji Adwokatur Europejskich FBE obejmującą tematykę dobrych praktyk w zakresie m.in. elektronicznej komunikacji z sądami.

Przedstawicielka KIRP w  organizacji AIJA r.pr. dr Katarzyna Barańska została zgłoszona jako prelegentka do udziału w webinarium nt. wpływu koronawirusa na pracę prawników i działalność kancelarii. O terminie tego webinarium i warunkach uczestnictwa, członkowie samorządu zostaną poinformowani wszelkimi dostępnymi kanałami. Webinarium to, jako przydatne i aktualne wskazówki, Komisja Zagraniczna będzie chciała szeroko rozpropagować.

 

Pomoc najstarszym członkom naszego samorządu

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora przeprowadził rozmowy niemal ze wszystkimi Przewodniczącymi Klubów Seniora OIRP, uzyskując informację, że we wszystkich Izbach zostały podjęte działania pomocy seniorom w formie wolontariatu przez aplikantów, młodszych i starszych radców prawnych. Nie we wszystkich Izbach takie zapotrzebowanie istnieje, w większości opiekę nad seniorami sprawuje rodzina. Dużą rolę w rozpoznaniu tego zapotrzebowania spełniają osoby z administracji poszczególnych Izb, z którymi Przewodniczący Klubów Seniora utrzymują stałe kontakty.

Informacje i apele o pomoc osobom potrzebującym oraz o zaangażowanie się w wolontariat kierowane zarówno od KRRP, jak i niektórych Izb wywołały pożądaną reakcję i można przyjąć, że pomoc ta jest udzielana w zakresie, w jakim mamy o tym wiedzę.

Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora zwrócił się także z prośbą, aby w bieżącym czasie, zwłaszcza mając na uwadze zbliżające się Święta Wielkanocne, telefonicznie bądź drogą e-mailową komunikować się z możliwie największą ilością seniorów. Przedstawiciele OIRP deklarowali, że kontakt ten jest utrzymywany i zapewnili, że w okresie przedświątecznym zostanie zintensyfikowany.

 

 

Z poważaniem

Maciej Bobrowicz

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Pozostałe informacje

22.05.2020

Nowelizacja ustawy z 05.08. 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

W załączeniu przekazujemy pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 20 maja br. dot. uchwalenia nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm., Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Pismo do Prezesa KRRP

22.05.2020

Komunikat – regaty i Piknik Radcowski

Z przykrością informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w tym roku nie odbędą się Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie im. Henryka Strzeleckiego o Puchar Dziekana OIRP w Poznaniu oraz nasz coroczny Piknik Radcowski. Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Wielkość czcionki
Kontrast