EGZAMIN RADCOWSKI 2021 - informacje i ogłoszenia

Zamknij

Nabór na dodatkowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wrzesińskim

 

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe we Wrześni w związku z niewyłonieniem organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku zwróciło się z prośbą o wyznaczenie radców prawnych do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej we wskazanej lokalizacji.

W związku z powyższym ogłaszamy nabór na dodatkowy punkt NPP w powiecie wrzesińskim.

LOKALIZACJA I GODZINY FUNKCJONOWANIA:

  1. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Chopina 9

          od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00

Zgłoszenia na podane lokalizacje proszę przesyłać do dnia 8 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: rada@poznan.oirp.pl

Zgłoszenia są przyjmowane tylko na załączonych deklaracjach. Uwzględniane będą tylko kompletnie wypełnione deklaracje zgodnie ze wskazaniami.

Zgłoszenia nie na deklaracjach oraz nie zawierające wszystkich wymaganych danych nie będą uwzględniane. Dane wskazane na deklaracji osób wyznaczonych zostaną przekazane do powiatu.

  1. Radcy prawni  – kandydaci muszą spełniać warunki określone w regulaminie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy będącym załącznikiem do Uchwały KRRP  Nr 97/IX/2015 z późniejszymi zmianami, czyli nie mogą mieć zaległości w składkach samorządowych (na dzień składania deklaracji) oraz nie mogą być karani dyscyplinarnie do czasu zatarcia skazania, a także muszą mieć dopełniony obowiązek szkoleniowy w ostatnim cyklu szkoleniowym (czyli 2015-2017). Ponadto nie może być także wskazany radca prawny, z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

W przypadku większej ilości zgłoszeń na dany punkt niż zapotrzebowanie, obsługa danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej będzie wyłaniana na drodze losowania.

W związku z koniecznością zapewnienia w punktach NPP nieodpłatnej mediacji, radcowie prawni spełniający warunki, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy (wpisani na listę mediatorów) będą wyznaczani do punktów NPP w pierwszej kolejności.

 

Pozostałe informacje

08.03.2021

KOMUNIKAT w spra­wie ulg w uisz­cza­niu skła­dek człon­kow­skich przez rad­ców praw­nych i apli­kan­tów rad­cow­skich w związ­ku z sy­tu­acją wy­wo­ła­ną pan­de­mią ko­ro­na­wi­ru­sa SARS-Co­V-2

  Informujemy Państwa, że Rada OIRP w Poznaniu w dniu 1 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr 237/III/2021 w sprawie ulg w uiszczaniu składek członkowskich przez radców prawnych i aplikantów radcowskich w związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Tryb udzielania ulg dla aplikantów radcowskich nie wymaga składania wniosków w sprawie  stosownie do treści ust.1 […]

08.03.2021

Z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet Radczyniom prawnym i Aplikantkom radcowskim składam w imieniu Prezydium Rady i swoim własnym Najserdeczniejsze Życzenia Pięknego Dnia w Zdrowiu i z Pogodą ducha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                […]

Wielkość czcionki
Kontrast